2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH

Poniższe wyjaśnienia nie są instrukcją, ale mają na celu ułatwienie składania oświadczeń majątkowych dla osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych Burmistrzowi Świecia.

1. INFORMACJE  OGÓLNE

       Do składania oświadczeń majątkowych, zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), zobowiązani są: Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz gminy, Skarbnik gminy, Kierownicy jednostek organizacyjnych gminy, Osoby zarządzające i Członkowie organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.
Osoby zobligowane do złożenia oświadczenia powinny wypełnić formularz wg. wzoru zawartego w obwieszczeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 9.10.2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 2020).
pobierz (65kB) word

Oświadczenie majątkowe należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
 
2. TERMINY SKŁADANIA:
 • pierwsze - 30 dni od dnia ślubowania, powołania na stanowisko, zatrudnienia lub udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji, wraz z informacją o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem powołania lub zatrudnienia, wg stanu na dzień złożenia oświadcz. - bez deklaracji PIT;
 • kolejne oraz PIT z załącznikami - co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego;
 • 2 miesiące przed upływem kadencji (Burmistrz) - bez deklaracji PIT;
 • ostatnie - w dniu odwołania ze stanowiska, rozwiązania umowy o pracę lub wycofania upoważnienia do wydawania decyzji - wg stanu na dzień złożenia oświadczenia - bez deklaracji PIT.
3.  NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE BŁĘDY:
 • nie wypełnienie wszystkich rubryk, jeżeli nie znajdują zastosowania - wpisać „nie dotyczy”;
 • w pkt I - nie podanie środków pieniężnych na koncie wg stanu na dzień 31 grudnia (wpisać również małe kwoty);
 • brak określenia przynależności składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego lub objętego małżeńską wspólnością majątkową;
 • w pkt II - nie podano tytułu prawnego nieruchomości: własność, współwłasność, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, najem itd.;
 • w pkt II, ppkt 4 - nie wykazano działki, na której posadowiony jest dom;
 • w pkt VIII - wykazano przychód zamiast dochód;
 • w pkt IX - nie podano wysokości kredytu wg stanu na dzień 31 grudnia;
 • w części B nie podano miejsc położenia nieruchomości;
 • brak podpisanego zeznania podatkowego PIT z załącznikami;
 • brak parafki na każdej ze stron w przypadku wypełnienia na komputerze.
4.  SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE UŁATWIAJĄCE WYPEŁNIENIE OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH
     1) pobierz (1567kB) pdf
    
2) Dodatkowe informacje z Serwisu Samorządowego PAP pobierz (705kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Krystyna Sopońska (12 kwietnia 2018)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (17 kwietnia 2018, 11:01:44)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (27 listopada 2019, 10:53:12)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 427