Raport o stanie bezpieczeństwa 2007

Raport o stanie bezpieczeństwa Gminy - 2007

W celu poprawienia porządku i bezpieczeństwa w gminie powołana została w 1991 roku Straż Miejska. Zatrudnionych jest 16 strażników i 5 osób do obsługi monitoringu. Do zadań Straży w świetle przepisów należy między innymi:
- ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
- czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym przepisami o ruchu drogowym
- doprowadzenie osób w stanie nietrzeźwym do Izby Wytrzeźwień
- zabezpieczenie miejsc przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
- współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli
- konwojowanie dokumentów lub wartości pieniężnych
- ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty zagrożenie dla mienia, zdrowia i życia ludzkiego
- usuwanie pojazdów, blokowanie kół, w przypadkach określonych w przepisach o ruchu drogowym

Wykonując powyższe czynności strażnicy stosować mogą w razie potrzeby środki przymusu bezpośredniego a w określonych przypadkach palną broń krótką.


Strażnicy miejscy w 2007 roku interweniowali w sprawach bezpieczeństwa w komunikacji, bezpieczeństwa osób i mienia, porządku i spokoju publicznego. W tych względach jak nigdy wcześniej bardzo ściśle Straż Miejska współdziałała z Policją. W celu polepszenia operatywności obu służb zorganizowano wspólne patrole tak w dzień jak i w nocy. Ponadto strażnicy w ramach swych obowiązków zabezpieczali wiele imprez masowych i sportowych organizowanych w Naszym mieście. Jednocześnie możemy stwierdzić, że udało się zapobiec wielu aktom przemocy i wandalizmu a imprezy te odbywały się bez zakłóceń. Ukarano mandatami karnymi z podjętych interwencji 242 sprawców wykroczeń na kwotę 64 300 zł. Oraz sporządzono 225 wniosków o ukaranie i skierowano je do Sądu Rejonowego VI wydziału Grodzki.


Strażnicy w ramach obowiązków i możliwości pracują na rzecz bezpieczeństwa w szkołach. Jeden ze strażników w 2007 roku został na stałe oddelegowany do pracy w Gimnazjum nr 3   a pozostali strażnicy biorą czynny udział w spotkaniach z młodzieżą omawiając sprawy bezpieczeństwa w szkole jak również w domu, kiedy dzieci pozbawione są nadzoru ze strony dorosłych. Ściśle współpracujemy z pedagogami szkolnymi monitorując przemieszczanie się młodzieży do szkół i poza nimi.


Szczególnymi patrolami otaczane są okolice dyskotek . Wokół tych miejsc odnotowuje się bowiem najwięcej aktów wandalizmu i zdarzeń chuligańskich (połamane znaki drogowe, wybicie witryn sklepowych, poniszczone kosze na śmieci, ale także rozboje).


Strażnicy Miejscy wyłapują również bezpańskie zwierzęta, najczęściej psy pozostawione bez opieki przez właścicieli lub też zwierzęta agresywne. Schwytano 51 psy nie mające właścicieli.


Gmina partycypuje w kosztach utrzymania Izby Wytrzeźwień w Grudziądzu dlatego też osoby w stanie nietrzeźwym, zachowujące się agresywnie bądź zakłócające porządek przewożone są przez Strażników do Izby Wytrzeźwień, dzięki czemu problem osób nietrzeźwych stał się mniej widoczny na ulicach Gminy. W 2007 roku zatrzymano do izby wytrzeźwień 29 osoby.


W ramach wypełniania zadań z zakresu ochrony porządku i bezpieczeństwa zauważyliśmy wzrost liczby osób dokonujących kradzieży w sklepach. Najbardziej niepokojący jest fakt, iż wśród tych osób coraz większy odsetek stanowią dzieci i młodzież.


Chroniąc bezpieczeństwa na drogach Straż Miejska posługuje się fotoradarem. W 2007 roku zarejestrowano 2120 wykroczeń polegających na przekroczeniu dozwolonej prędkości jazdy. Ukarano mandatami karnymi za wykroczenia polegające na przekroczeniu obowiązującej prędkości przy użyciu Fotoradaru 1126 sprawców wykroczeń na kwotę 157 100 zł. Z naszych obserwacji wynika, iż zjawisko przekraczania dozwolonej prędkości nie maleje, zmniejszyła się natomiast wysokość przekroczeń dozwolonej prędkości, za którą nakładane są mandaty karne. Wnioskować zatem można, że kierowcy jeżdżą wolniej ale nadal nie dostosowują prędkości jazdy do obowiązujących przepisów.


Reasumując powiedzieć można, że nasza gmina jest gminą bezpieczną a opisane wyżej wykroczenia oraz ich skala nie są tyle niepokojące żeby bać się o bezpieczeństwo w przyszłości. Planujemy podejmowanie kolejnych inicjatyw na rzecz poprawy bezpieczeństwa takich jak zacieśnianie współpracy z innymi służbami, zabieganie o utworzenie monitoringu Starego Miasta i miejsc szczególnie niebezpiecznych w Gminie czy prowadzenie akcji prewencyjnych w szkołach.


Zmodernizowany został system monitoringu o 4 nowe kamery + stanowisko obserwacji modernizacja kosztowała 130.000 zł.


Informacja
o realizacji przez Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych (Miejski Zespół Reagowania Kryzysowego) zadań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Świecie w 2007 roku.

1. W zakresie organizacyjnym i prac normatywnych:
- zaktualizowany został Gminny Plan Reagowania Kryzysowego pod względem rozwiązań funkcjonalnych, liczbowym oraz aktualizacji stanów osobowych,
- współdziałano z Jednostką Ratowniczo - Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej  w zwalczaniu zagrożeń środowiska,
- na stałe prowadzona jest ścisła współpraca z Zarządem PCK i LOK w Świeciu w zakresie szkolenia i pomocy,
- uczestniczono w ćwiczeniach zorganizowanych przez,  KPP oraz Starostwo Powiatowe i Urząd Wojewódzki,
- Burmistrz Świecia - Szef Obrony Cywilnej Gminy wydał wytyczne do działalności w zakresie zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych na terenie Gminy w 2007 roku i rozesłał je do wszystkich podległych sobie zakładów pracy. 

2. W zakresie spraw obronnych:
- przyjmowane i realizowane były wnioski na świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obrony,
- regulaminy pracy,  oraz stały dyżur Urzędu zostały zaktualizowane w zakresie treści i wartości zawartych w tekście. Podjęte zostały prace nad planem obronnym  i aktualizacją akcji kurierskiej ,
- przygotowano przedpoborowych do poboru oraz przeprowadzona została rejestracja  mężczyzn rocznik 89.
- wysłane zostało sprawozdanie z wyników rejestracji przedpoborowych do Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy.

3. W zakresie zarządzania i reagowania kryzysowego.
- na bieżąco aktualizowana jest baza danych o siłach i środkach możliwych do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych służącą ludności poszkodowanej i ochronie środowiska,
- odbyły się  posiedzenia Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

4. W zakresie wykrywania zagrożeń oraz ostrzegania i alarmowania:
- treningi kwartalne SWA odbyły się zgodnie z planem. Sprawozdania z treningów zostały wysłane do WSOiZK Starosta  Powiatowego w Świeciu, w treningach brały udział punkty alarmowania, członkowie DWA i stały dyżur,na okoliczność treningu kwartalnego SWA, odbyła się konsultacja, oraz opracowana została dokumentacja do przeprowadzenia treningu, Centralny System Alarmowy Gminy jest na bieżąco testowany, zgodnie z planem odbyły się głośne próby syren alarmowych włączonych do CSA,
- Stały Dyżur Urzędu Miejskiego odbył ćwiczenia praktyczne na stanowisku przy okazji Rejonowego Treningu SWA, uaktualniono wykaz zakładów, które posiadają w swoich zasobach substancje niebezpieczne,monitorowano sytuacje powodziową  podczas przechodzenia w  fali powodziowej przez teren Gminy, brano udział w organizacji zabezpieczeń mających na celu ograniczenie możliwości rozszerzania się ogniska "ptasiej grypy".

5. W zakresie ochrony ludności:
Plan Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim  został  zaktualizowany, przeprowadzono analizę stanu organizacyjnego formacji obrony cywilnej zakładowych, stosowne zestawienie zostało przesłane do WSOiZK Starosta Powiatowego w Świeciu.

6. W zakresie szkolenia i upowszechniania:
- proces szkolenia FOC, zespołów kierowania OC i z powszechnej samoobrony prowadzony jest z trudnościami ze względu na ekonomiczne, organizacyjne i merytoryczne problemy w zakładach pracy. Sporządzone zostały stosowne sprawozdania z realizacji szkoleń i przesłane zostały do Wydziału Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego, 
- Urząd Miejski prenumeruje prasę specjalistyczną pod nazwą "Przegląd OC" i "Strażak".
- odbył się Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Obronie Cywilnej pod hasłem "Bezpieczne Życie",
- odbyły się  jak co roku we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem Rejonowe Zawody Młodzieżowych Drużyn Ratowniczych PCK. Jak zwykle dopisała duża ilość zespołów ratowniczych - Burmistrz ufundował Puchar oraz nagrody rzeczowe dla zwycięzców,  
- Zorganizowano i przeprowadzono III Piknik "Wakacje , przeżyjmy je wesoło i bezpiecznie" i akcję ekologiczną sprzątania dna rzeki Wdy "Spontaniczna akcja ekologiczna spływ płetwonurków Wda 2007 "
- Zabezpieczano imprezę "Ramada" w Decznie i brano czynny udział w kolejnej edycji akcji zainicjowanej przez Jurka Owsiaka czyli Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.

7. W zakresie księgowości, zaopatrzenia i standaryzacji:
- uzgodnione zostały księgi inwentarzowe w zakładach pracy. Referat Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych   uzgodnił stan sprzętu OC z  WZK w Bydgoszczy,
 
8. W zakresie infrastruktury technicznej i zaopatrzenia:
- na bieżąco prowadzone są zakupy sprzętu ratowniczego i ochronnego dla strażaków jednostek OSP z terenu Gminy Świecie, sprzętu do działań przeciwpowodziowych jak i wyposażenia Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego .

9. W zakresie kontroli:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej przeprowadziła inspekcje gotowości technicznej jednostek OSP  oraz dokonała przeglądu stanu technicznego pojazdów, sprzętu technicznego oraz zaplecza i warunków BHP,

10. Ilość zdarzeń  :

Rok 2007
Pożary - 82
Miejscowe Zagrożenia - 145
Alarmy fałszywe - 4

Miejski Zespół Reagowania:
pożary - 1,
miejscowe zagrożenia - 8, (niewybuchy - niewypały, podtopienia - zalania, wiatrołomy),
inne - 5 (ptasia grypa, zwierzęta)
akcja edukacyjno - uświadamiająca - 3
kontrole i inspekcje  - 20 (sytuacja powodziowa, ptasia grypa,  OSP  itp.)
udział w ćwiczeniach i naradach  organizowanych przez KP PSP , KPP, UW, Starostwo Powiatowe. Urząd Miejski  - 6 ,

- na potrzeby Zespołu zakupiono w latach 2004-2007:

oznakowanie samochodu, kamizelki odblaskowe funkcyjne (10 szt.), megafon nagłaśniający, agregat prądotwórczy, łódź pontonową z silnikiem elektrycznym, lampy typu szperacz (2 szt.), lampki ręczne odporne na uderzenia i wilgoć (15 szt)  koce (6 szt), łóżka polowe (2 szt.), kurtki sztormiaki (6 szt.) buty gumowe (6 par), kuchnia polowa, termosy 25 l (szt 2), kaski ochronne (szt. 2), aktualne  mapy terenu -  Gmina w skali 1:25000 i 1:50000, Powiat 1:50000, maszt oświetleniowy,  odzież ochronną ( jednorazową) , okulary ochronne, radiotelefony (3 szt.) , łódź wiosłowa (1 szt).  Wszyscy członkowie Zespołu (grupa o charakterze stałym) posiadają służbowe telefony komórkowe.


Wytworzył: Roman Witt (1 lutego 2008)
Opublikował: Katarzyna Kustosz (administrator) (1 lutego 2008, 11:29:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2326

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij