Zarządzenie Nr 1587/06

Zarządzenie Nr 1587/06

B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a

z dnia 24 listopada 2006r.

 

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 331/05 z dnia 29 grudnia 2005r. o uchwaleniu  budżetu  Gminy  Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i  wydatków Gminnego  Funduszu  Ochrony  Środowiska  i Gospodarki  Wodnej na rok 2006.

 

 

                                                                             Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  ( Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591)  oraz   paragrafu 16 uchwały Nr 331/05 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2006.

 

B u r m i s t r z  Świecia

zarządza:

 

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr 331/05 z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu  Gminy  Świecie  oraz  zatwierdzenia  planu  przychodów  i  wydatków GFOŚr i GW na rok 2006  zmienioną:

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 344/06 z dnia 19 stycznia 2006r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 346/06 z dnia 02 marca 2006r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 347/06 z dnia 02 marca 2006r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 360/06 z dnia 27 kwietnia 2006r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 366/06 z dnia 07 czerwca 2006r.

- Uchwałą Rady Miejskiej Nr 373/06 z dnia 31 sierpnia 2006r.

- Zarządzeniem Nr 1322/06 Burmistrza Świecia z dnia 22 marca 2006r.

- Zarządzeniem Nr 1433/06 Burmistrza Świecia z dnia 08 czerwca 2006r.

- Zarządzeniem Nr 1498/06 Burmistrza Świecia z dnia 04 września 2006r.

- Zarządzeniem Nr 1528/06 Burmistrza Świecia z dnia 29 września 2006r.

- Zarządzeniem Nr 1557/06 Burmistrza Świecia z dnia 31 października 2006r.

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 153.311,-zł, plan dochodów po zmianie wynosi

    76.258.370,- zł,  zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.Zwiększa się pla wydatków o kwotę 153.311,-zł, plan wydatków po zmianie wynosi

   86.474.812,-zł zgodnie z zalącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do Uchwały Budżetowej - wykaz zadań

   majątkowych na rok 2006, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia oraz

   w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej- plan finansowy zadań zleconych, zgodnie z

   Załącznikiem Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 Burmistrz Świecia

 Tadeusz Pogoda

 

 

 

 

Uzasadnienie

do Zarządzenia Burmistrza Nr 1587/06 z dnia 24 listopada 2006r.

 

Zmiany przedstawione w tym Zarządzeniu wynikają głównie z wprowadzenia dotacji oraz z bieżącej analizy budżetu.

Otrzymaliśmy decyzję na dotacje celową na współfinansowanie „Przebudowy drogi gminnej – Gruczno – Chrystkowo” ze ZPORR-u. Środki te wprowadzone były już na podstawie podpisanej umowy. Koryguje sie plan do otrzymanej decyzji o 1 ,- zł (rozdz. 60016).

Na przeprowadzenie II tury wyborów na Burmistrza zwiększona została dotacja celowa
o 35.153,- zł (rozdz. 75109).

Na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego otrzymaliśmy 185.000,- zł (rozdz. 85212). Ponadto na dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne otrzymaliśmy 21.900,- zł (rozdz. 85212).

Decyzją Wojewody, zmniejszone zostały środki na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 3.163,- zł (rozdz. 85213).

Zwiększona została dotacja celowa na zadania zlecone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe o 10.700,- zł (rozdz. 85214) i jednocześnie zmniejszona została dotacja na zadania własne z tego rozdziału o 230.000,- zł.

Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększona została dotacja celowa o kwotę 2.880,- zł (rozdz. 85228).

Otrzymaliśmy korektę decyzji Wojewody przenoszącą kwotę 175.684,- zł (rozdz. 85278) z dotacji na zadania własne § 203 na dotację na zadania zlecone § 201.

Ponadto zwiększona została dotacja na pomoc gminom dotkniętym klęską suszy o kwotę 90.840,- zł (rozdz. 85278).

Dofinansowanie dotacji na dożywianie dzieci skorygowane zostało do wartości umowy
i zwiększone o 40.000,- zł (rozdz. 85295).

Wszystkie dotacje celowe wprowadzone zostały do budżetu po stronie dochodów i wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Ponadto dokonuje się zmian w planie wydatków na podstawie bieżącej analizy budżetu.

Proponowane zmiany w dziale 801 są wynikiem analizy wydatków z poprzednich miesięcy. Dokonano zmniejszenia planów w § 4040, bo w tym roku nie będą już wypłacane dodatkowe wynagrodzenia roczne. Środki te przeznaczono na zwiększenie paragrafów płacowych.

Dokonano zmniejszeń w rozdziale 80146 z powodu mniejszej niż pierwotnie planowano ilość nauczycieli dokształcających się. Środki te przeznaczono na zabezpieczenie kosztów dowozu uczniów szkół w rozdziale 80103.

W rozdziale 85415 zmniejszono plan o 20.000,- zł (tj. do kwoty przyznanej dotacji na pomoc materialną dla uczniów), gdyż otrzymana dotacja w pełni zabezpiecza zapotrzebowanie. Środki te przeznaczono na zabezpieczenie wynagrodzeń w rozdziale 85401.

Pozostałe zmiany w budżecie wynikają z bieżącej analizy potrzeb w placówkach i mniejszych niż planowano kosztów ogrzewania placówek.

Zmiany w świetlicy profilaktyczno – wychowawczej „Gniazdo” (rozdz. 85154) wiążą się z wyższym zwrotem kosztów podróży dla pracowników.

W ramach działu 852 – „Pomoc społeczna” dokonuje się koniecznych zmian związanych z bieżącą realizacją zadań Ośrodka Pomocy Społecznej.

Oszczędności w tegorocznym budżecie OPS powstały w wyniku niższych opłat za ogrzewanie (ciepły listopad), mniejszych wydatków na tzw. „trzynastkę”, niewykorzystania zaplanowanych wydatków na szkolenia i delegacje przeznacza się na: zakup benzyny, obsługę wypłat świadczonych przez Bank Spółdzielczy w związku z dodatkowymi wypłatami zasiłków „Susza” oraz na opłaty za przesyłki pocztowe (susza, ustawowe weryfikacje świadczeń). Ponadto należało dokonać korekty w odpisie na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Z dotacji na wypłatę zasiłków wyliczona została kwota 3% na obsługę wypłat i podzielona na wynagrodzenia i wydatki rzeczowe. Ponadto wyszczególnione zostały z zasiłków składki ubezpieczeniowe w wysokości 168.000,- zł (rozdz. 85212).

Na wynagrodzenia dla pracowników publicznych pracujących na terenie gminy i przy inwestycjach przeznacza się kwotę 100.000,- zł (rozdz. 90095) z środków pozostających na inwestycji budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Sulnowie w ramach Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II (rozdz. 90001).

Na zakup i montaż windy w Domu Kultury zwiększa się brakujące środki w wysokości 15.000,- zł (rozdz. 92109), zmniejszając o tę sama kwotę niewykorzystany plan na remont zamku
(rozdz. 92120).

 

Załączniki (144kB) plik

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (24 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 grudnia 2006, 10:44:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1016