Zarządzenie Nr 1586/06

Zarządzenie Nr 1586/06

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a

z dnia 20 listopada 2006 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę pod usytuowanie 1 garażu blaszanego przy ul. Żwirki i Wigury.

 

                             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata,

 

Burmistrz Świecia

zarządza:

 

§ 1

 

1.      Ogłosić wykaz na oddanie w dzierżawę części działki  nr 200/102 położonej w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury z przeznaczeniem pod usytuowanie 1 garażu blaszanego zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.      Wykaz, o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 21 listopada 2006 r. do 11 grudnia 2006 r.

                     

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

                                                            

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                                Burmistrz Świecia

                                                                                                Tadeusz  Pogoda   


 

 Załącznik nr 1do Zarządzenia Burmistrza Świecia

 Nr 1586/06 z dnia 20 listopada 2006 r. 

 

W  Y  K  A  Z

NIERUCHOMOŚCI    PRZEZNACZONEJ   DO DZIERŻAWY

wywieszony na okres 21 dni tj. od 21 listopada do 11 grudnia 2006 r.

 

 

 

ADRES NIERUCHOMOśCI

 

 

NR DZIAŁKI

 

nR KW

 

POW.  dzierżawy

 

cena 1m2  gruntu

MIESIĘCZNIE

 

Przeznaczenie  w  planie  ZAGOSPODAROWANIA

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

 

OKRES UMOWY

 

CZYNSZ DZIERŻAWNY

MIESIĘCZNIE

 

 

Świecie

ul. Żwirki i Wigury

 

 

200/102 część

 

 

28197

 

 

18 m2

 

 

1,07 zł + 22 % VAT

 

G 14 KG

Teren przeznaczony pod funkcję komunikacyjną
- garaże

 

teren  zabudowany garażami

 

 

 

usytuowanie 1 garażu blaszanego

 

 

do dnia

10.09.2008r.

 

 

 

 

 

19,26 zł +

4,24 zł VAT = 23,50 zł

 

 

TERMIN PŁATNOŚCI ZA DZIERŻĄWĘ : do 1 października każdego roku.

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT:  od 1 stycznia każdego roku.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (20 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 grudnia 2006, 10:33:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 820