Zarządzenie Nr 1585/06

Zarządzenie Nr 1585/06

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a

z dnia 20 listopada 2006 r.

 

w sprawie nie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę działki nr 2657 położonej w Świeciu przy ul. Bzowej.

                             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 późn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata,

Burmistrz Świecia

zarządza:

 

§ 1

 

Nie wyrazić zgody na oddanie w dzierżawę Panu Leszkowi Jaroszewskiego działki nr 2657 położonej w Świeciu przy ul. Bzowej pod uprawy rolne.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                              Burmistrz  Świecia

                                                                                                Tadeusz  Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (20 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 grudnia 2006, 10:29:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 858