Zarządzenie Nr 1584/06

Zarządzenie Nr 1584/06

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a 

z dnia 20 listopada 2006 r.

 

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na opracowanie projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy dla potrzeb Urzędu Miejskiego w Świeciu.

 

                                                 Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2006 r. Nr 164,  poz. 1163),

 

Burmistrz Świecia

zarządza:

 

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony dla osób wpisanych na listę samorządu zawodowego urbanistów albo architektów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie:

 

1.      Wiesław Ratkowski   przewodniczący

2.      Jan Adamczyk             członek

3.      Wiesława Pawłucka   członek

4.      Ewa Gorzka                członek.

§ 4

Przyjąć Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik Nr 3 do Zarządzenia.

§ 5

Przyjąć następujące kryteria oceny ofert:

 

a) cena 100 % - najniższa 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej do ceny najniższej.

 

§ 6

Jako kierownik Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia powierzam Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

 

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                                                                        Burmistrz Świecia

                                                                                                                                           Tadeusz Pogoda

Załączniki (31kB) plik  

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (20 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (1 grudnia 2006, 09:57:41)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (15 grudnia 2006, 10:54:49)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1040