Zarządzenie Nr 1583/06

Zarządzenie Nr 1583/06

B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a

z dnia 20 listopada 2006 r.

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 19/28 na rzecz najemcy lokalu.

 

                                    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz   art. 34 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,  poz. 2603  z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 455/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych,

 

Burmistrz Świecia

zarządza :

 

§ 1

 

Sprzedać lokal mieszkalny nr 28 o powierzchni 37,33 m2 położony w Świeciu przy ul. Kościuszki 19 na rzecz jego najemcy – Państwa Tadeusza i Heleny Milanowskich za cenę 16.866,50 zł określoną przez biegłego rzeczoznawcę z uwzględnieniem nakładów własnych najemcy oraz 50% bonifikaty ze względu na zapłatę gotówką.

    

§ 2

 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

                                                            

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                             Burmistrz  Świecia

                                                                                          Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (20 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (1 grudnia 2006, 09:53:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 906