Zarządzenie Nr 1582/06

Zarządzenie Nr 1582/06

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a 

z dnia 20 listopada 2006 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania
w dzierżawę oraz wydzierżawienie jej.

                            

                            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami),

 

Burmistrz  Świecia

zarządza:

 

§ 1

 

1.      Ogłosić wykaz na oddanie w dzierżawę części działki nr 1/2 położonej w Świeciu przy ul. Kwiatowej zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.      Wykaz, o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 21 listopada 2006 r.
do dnia 11 grudnia  2006 r.

§ 2

 

Oddać w dzierżawę część działki nr 1/2 o pow. 400 m2  położonej w Świeciu przy
ul. Kwiatowej rzecz Inter-Invest Świecie Sp. z o.o. z przeznaczeniem pod działalność usługowo-handlową.

§ 3

 

Umowę dzierżawy zawrzeć po terminie określonym § 1 pkt 2 na okres 3 lat.

 

§ 4

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

                                                            

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda 


 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza             

 Świecia Nr 1582/06 z dnia 20 listopada 2006 r. 

   

W  Y  K  A  Z

NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO DZIERŻAWY

  wywieszony na okres 21 dni tj. od 21 listopada do 11 grudnia 2006 r.

 

 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

 

NR DZIAŁKI

 

POW.  dzierżawy

 

NR KW

 

cena 1m2  gruntu

MIESIĘCZNA

 

Przeznaczenie w planie  ZAGOSPODAROWANIA

PRZESTRZENNEGO

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

 

OKRES UMOWY

 

CZYNSZ DZIERŻAWNY

MIESIĘCZNY

 

 

Świecie

ul. Kwiatowa

 

 

1/2

część

 

 

400 m2

 

 

28396

 

 

0,74 zł

 

A 43 KDL

Teren przeznaczony pod funkcję komunikacyjną – ulica zbiorcza

 

 

 

 zieleń nieurządzona

 

 

 

prowadzenie działalności usługowo-handlowej

 

 

okres
3 lat

 

 

 

 

296,00 zł

+ 65,12 zł VAT = 361,12 zł

 

 

 

TERMIN PŁATNOŚCI ZA DZIERŻĄWĘ : do 10  każdego miesiąca.

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT:  od 1 stycznia każdego roku.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (20 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (27 listopada 2006, 11:15:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 906