Zarządzenie Nr 1581/06

Zarządzenie Nr 1581/06

B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a

z dnia 20 listopada 2006 r.

 

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości zapisanych w KW Nr 13810, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Świeciu.

 

 

                                                   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami )oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami),

 

Burmistrz Świecia

zarządza :

 

§ 1

 

Nie skorzystać z przysługującego prawa pierwokupu w odniesieniu działek nr 163/4 o pow. 900 m2, Nr 164/4 o pow. 200 m2, Nr 165/1 o pow. 5700 m2, Nr 165/2 o pow. 7100 m2, Nr 166/2 o pow. 500 m2, zapisanych w KW 13810 oddanych w użytkowanie wieczyste Zakładom Produkcyjnym „FOSSBAC” sp. z o. o  Wiąg.               

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

 

  Burmistrz Świecia

 Tadeusz Pogoda 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (20 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (27 listopada 2006, 11:14:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1016