Zarządzenie Nr 1580/06

Zarządzenie Nr 1580/06

B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a

z dnia 20 listopada 2006 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod usytuowanie garażu blaszanego przy ul. C. Skłodowskiej.

   

                             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1, art. 35 ust. 1 i 2 oraz art. 37 ust.1 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata,

 

Burmistrz Świecia

zarządza :

 

§ 1

1.      Ogłosić wykaz na oddanie w dzierżawę  części działki  nr 200/102 położonej w Świeciu przy ul. C. Skłodowskiej z przeznaczeniem pod usytuowanie 1 garażu blaszanego zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.      Wykaz, o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni  tj. od dnia 21 listopada 2006 r. do 11 grudnia 2006 r.                            

§ 2

Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części działki nr 2926 położonej w Świeciu przy ul. C. Skłodowskiej z przeznaczeniem pod usytuowanie 1 garażu blaszanego zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Powołać komisję przetargową  w składzie :

1.      Ratkowski Wiesław - przewodniczący

2.      Bąkowska Gabriela  - członek

3.      Gorzka Ewa            - członek

4.      Spławska Barbara    - członek.

§ 4

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

                                                            

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                               Burmistrz Świecia

 

 

                                                                                                Tadeusz  Pogoda


 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1580/06

Burmistrza Świecia z dnia 20 listopada 2006r.

 

                                                                                    

W  Y  K  A  Z

NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO DZIERŻAWY

wywieszony na okres 21 dni tj. od  21 listopada do 11 grudnia  2006 r.

 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

 

NR DZIAŁKI

 

nR KW

 

POW.  dzierżawy

 

cena 1m2  gruntu

MIESIĘCZNIE

 

Przeznaczenie  w  planie  ZAGOSPODAROWANIA

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

 

OKRES UMOWY

 

CZYNSZ DZIERŻAWNY

MIESIĘCZnie

 

 

Świecie  ul. C.Skłodowskiej

 

 

2926

część

 

 

28399

 

 

 

18 m2

 

 

1,07 zł.+ 22%VAT

 

E 37 KG

Teren przeznaczony pod funkcję komunikacyjną

garaże

 

 

teren  zabudowany

garażami

 

 

usytuowanie 1 garażu blaszanego

 

Czas nieokreślony

 

 

 

 

19,2 6zł.+

4,24 zł VAT = 2350 zł.

 

 

TERMIN PŁATNOŚCI ZA DZIERŻĄWĘ : do 1 października każdego roku.

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT:  od 1 stycznia każdego roku.
 

 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1580/06

Burmistrza Świecia z dnia 20 listopada 2006r.

 

                                                                                                                                                 

BURMISTRZ   ŚWIECIA

o g ł a s z a

 

przetarg ustny nieograniczony  na oddanie w dzierżawę gruntu pod usytuowanie 1 garażu blaszanego przy ul. C. Skłodowskiej

 

 

Położenie:                                              Świecie ul. C. Skłodowskiej

Nr działki:                                              2926

Powierzchnia dzierżawy:                         18 m2

Nr Księgi Wieczystej:                            28399

Przeznaczenie w planie:                      teren przeznaczony pod funkcję komunikacyjną                 

                                                            garaże

Sposób zagospodarowania:                   usytuowanie 1 garażu blaszanego

Opłata  za dzierżawę miesięcznie         19,26 zł + 4,25 zł VAT = 23,50 zł

Wadium:                                              2,50 zł

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

 

Przetarg odbędzie się  16 stycznia 2007 r. o godz. 10oo w Urzędzie Miejskim w Świeciu sala 20.

Warunkiem  uczestnictwa  w przetargu  jest  wpłacenie  wadium  w   wysokości  2,50 zł w kasie Urzędu do dnia 12 stycznia 2007 r. do godz.15oo .

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział BAGiGG pokój nr 7 tel. 0-52-3332338.

 

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1580/06

Burmistrza Świecia z dnia 20 listopada 2006r.

  

REGULAMIN

 

przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę części działki nr 2926  położonej w Świeciu przy ul. C. Skłodowskiej z przeznaczeniem pod usytuowanie 1 garażu blaszanego w dniu  16 stycznia  2007 r.

 

1.    Przetarg przeprowadza Komisja  powołana przez Burmistrza Świecia w składzie
4 osób.

2.   W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne lub ich pełnomocnicy jeżeli wpłacą wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu do dnia 12 grudnia 2007 r. w kasie Urzędu Miejskiego.

3.    Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

4.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet dzierżawy.

5.    Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

6.    W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby obecne podczas  przetargu w charakterze urzędowym oraz osoby im bliskie.

7.    W sali, w której odbywa się przetarg mogą przebywać jeszcze po dwie osoby towarzyszące każdemu uczestnikowi przetargu.

8.    Przetarg jest ważny, chociażby stawiła się tylko jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu.

9.    Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (20 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (27 listopada 2006, 11:06:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 901