Zarządzenie Nr 1579/06

Zarządzenie Nr 1579/06

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a

z dnia 20 listopada 2006 r.

 

 

w sprawie przepisania umowy dzierżawy na  grunt pod pawilonem handlowym położonym w Świeciu przy ul. Sienkiewicza.

 

 

                            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 2603 z późn. zmianami),

  

Burmistrz  Świecia

zarządza :

 

§ 1

 

Przepisać umowę dzierżawy zawartą w dniu 31.05.1996 r. z Panem Mirosławem Gapskim  na część działki nr 457/2 o pow. 10 m2  położonej w Świeciu przy ul. Sienkiewicza pod istniejącym pawilonem handlowym – przy głównej bramie cmentarza na rzecz Pani Joanny Dąbrowskiej.

 

§ 2

 

Umowę dzierżawy zawrzeć na okres 3 lat.

 

§ 3

 

Wartość dzierżawy 1m2 gruntu pod działalność handlową   wynosi 0,74 zł  + 22 % VAT
w stosunku miesięcznym.

§ 4

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

                                                            

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 Burmistrz Świecia

 Tadeusz Pogoda 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (20 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (27 listopada 2006, 11:03:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 944