Zarządzenie Nr 1588/06

Zarządzenie Nr 1588/06

 

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a

 

z dnia 24 listopada 2006r.

 

 

w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursie Ofert Nr 28/06.

 

                                               Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami), Rozdz. V. pkt. 7 Załącznika do uchwały Nr 248/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy na rok 2005 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

 

Burmistrz Świecia

zarządza:

 

§ 1

 

W celu zaopiniowania złożonych wniosków przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w ramach Konkursu Ofert Nr 28/06 powołuję do składu Komisji Oceniającej następujące osoby:

1)      z ramienia podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego:

-         Pana Kazimierza Wolickiego,

      2)   z ramienia Gminy Świecie:

-         Panią Lidię Lemańską – Kierownika OPS,

-         Panią Magdalenę Witek – Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej OPS.

 

§ 2

 

Regulamin działania Komisji Oceniającej oraz oświadczenie członka Komisji stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

     Burmistrz Świecia

                                                                                                                            Tadeusz Pogoda

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1588/06

Burmistrza Świecia z dnia 24 listopada 2006 r.

 

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENIAJĄCEJ

 

  1. Komisja Oceniająca jest zespołem składającym się z przedstawicieli reprezentujących podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego i przedstawicieli Gminy Świecie.
  2. Komisja powołana przez Burmistrza Świecia opiniuje złożone wnioski na realizację zadań publicznych.
  3. W pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby związane z podmiotami wnioskującymi o dotacje, tj. takie osoby, które uzyskują w nich przychody, są członkami, wolontariuszami, członkami władz podmiotów ubiegających się o dotacje oraz członkami władz związków stowarzyszeń, do których należą podmioty ubiegające się o dotacje.

W związku z powyższym, każdy członek Komisji Oceniającej przedstawia w formie pisemnej Oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

  1. Komisja, na podstawie złożonych wniosków :

-         ocenia możliwość realizacji zadania przez podmioty, które złożyły oferty,

-         ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania,

-         uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

  1. Opinie Komisji Oceniającej są formułowane na zasadzie konsensusu i są przedstawiane w formie pisemnej Burmistrzowi Świecia.
  2. Spotkania Komisji Oceniającej protokołowane są przez  pracownika Urzędu Miejskiego – Wydziału Organizacyjnego.

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1588/06

Burmistrza Świecia z dnia 24 listopada 2006 r.

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI OCENIAJĄCEJ

 

Oświadczam, co następuje :

  1. W terminie od stycznia 2004 r. do dnia dzisiejszego byłem / jestem związany stosunkiem prawnym z tytułu którego uzyskałem przychód (np. umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło), z następującymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego :

a)      ...............................................................................................................................

b)      ...............................................................................................................................

c)      ...............................................................................................................................

  1. Jestem członkiem organów wykonawczych, kontrolnych lub innych organów następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (nazwa podmiotu, funkcja) :

a)      .............................................................................................................................

b)      .............................................................................................................................

c)      .............................................................................................................................

  1. Jestem członkiem  następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (nazwa podmiotu, charakter członkostwa – np. zwykły, wspierający, honorowy):

a)      .............................................................................................................................

b)      .............................................................................................................................

c)      .............................................................................................................................

  1. Jestem wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego :

a)      ..............................................................................................................................

b)      ..............................................................................................................................

c)      ..............................................................................................................................

 

 

 

Świecie, dnia ........................................                                          ..............................................

                                                                                                                (  czytelny podpis )

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (24 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (27 listopada 2006, 10:55:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 866