Zarządzenie Nr 1576/06

Zarządzenie Nr 1576/06

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a

z dnia 15 listopada  2006 r.

 

w sprawie ogłoszenia II rokowań pisemnych na sprzedaż 8 lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 15 dla mieszkańców Gminy Świecie oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny z zasobów Gminy Świecie na obowiązującej liście oraz dla najemców gminnych lokali mieszkalnych, którzy pozostawią dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji Gminy Świecie.

 

                                          Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami) art.13 ust.1, art. 39 ust. 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) w związku z uchwałą nr 455/02 Rady Gminy w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych.

 

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Ogłosić II rokowania na sprzedaż 8 lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 15 dla mieszkańców Gminy Świecie oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny z zasobów Gminy Świecie na obowiązującej liście oraz dla najemców gminnych lokali mieszkalnych, którzy pozostawią dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji Gminy Świecie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przyjąć regulamin rokowań zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

                                                               § 3

Powołać komisję rokowań w składzie:

1.Wiesław Ratkowski              -     przewodniczący

2.Gabriela  Bąkowska             -     członek

3.Ewa Spionek                        -     członek

4.Ewa Gorzka                         -     członek.

 

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

                                                

 § 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

      

                                                                                               Burmistrz  Świecia

                                                                                                Tadeusz Pogoda

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1576/06

   Burmistrza Świecia z dnia 15 listopada 2006r.

 

Burmistrz Świecia

 

ogłasza II rokowania pisemne  na  sprzedaż  8 lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 15 dla mieszkańców Gminy Świecie oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny z zasobów Gminy Świecie na obowiązującej liście oraz dla najemców gminnych lokali mieszkalnych, którzy pozostawią do dyspozycji Gminy Świecie dotychczas zajmowany lokal.

 

Przedmiotem rokowań jest 8 lokali mieszkalnych położonych w budynku zlokalizowanym na działce nr 647/227, zapisanej w księdze wieczystej KW 50250 położonej w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 15.

 

Dane dotyczące nieruchomości oraz warunki rokowań:

1. Na sprzedaż w/w lokali odbyły się dwa kolejne przetargi w dniach 14.07.2006r.  i 15.09.2006r.które zakończyły się wynikiem negatywnym oraz rokowania z dnia 9.11.2006r. w wyniku których sprzedano 2  z 10 lokali mieszkalnych.

2. Nieruchomość nie jest obciążona ograniczeniami prawnymi, rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

 

3.   Dane dotyczące poszczególnych lokali:

Parter:

Lokal nr 2 o pow. użytkowej 36,90 m2 , składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z własnością ułamkowej części gruntu 46.634,40 zł, wysokość zaliczki 4.664,00 zł.

 

Lokal nr 3 o pow. użytkowej 32,72 m2 , składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z własnością ułamkowej części gruntu  41.272,80 zł, wysokość zaliczki 4.128,00 zł.

 

Lokal nr 4 o pow. użytkowej 33,98 m2 , składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z własnością ułamkowej części gruntu  42.514,40 zł, wysokość zaliczki 4.252,00 zł.

 

I Piętro:

Lokal nr 5 o pow. użytkowej 54,06 m2 , składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z własnością ułamkowej części gruntu  66.694,40 zł, wysokość zaliczki 6.670,00 zł.

 

Lokal nr 6 o pow. użytkowej 35,83 m2 , składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z własnością ułamkowej części gruntu  47.117,60 zł, wysokość zaliczki 4.712,00 zł.

 

II Piętro:

Lokal nr 8 o pow. użytkowej 56,43 m2 , składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z własnością ułamkowej części gruntu  66.629,60 zł, wysokość zaliczki 6.663,00 zł.

 

Lokal nr 9 o pow. użytkowej 36,59 m2 , składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z własnością ułamkowej części gruntu  46.226,40 zł, wysokość zaliczki 4.623,00 zł.

 

Lokal nr 10 o pow. użytkowej 57,06 m2 , składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z własnością ułamkowej części gruntu  67.375,20 zł, wysokość zaliczki 6.738,00 zł.

 

 Rokowania odbędą się w dniu 21 grudnia 2006 r. o godz. 1000  w Urzędzie Miejskim w Świeciu ul. Wojska Polskiego 124 sala nr 20.

 

Warunkiem przystąpienia do rokowań jest:    

·  Złożenie pisemnego zgłoszenia  w zamkniętej kopercie z napisem ,,ROKOWANIA NA SPRZEDAŻ 8 LOKALI MIESZKALNYCH” w sekretariacie  Urzędu Miejskiego w Świeciu ul. Wojska Polskiego 124 do dnia  18 grudnia  2006r. do godz.1500

·  Wpłacenie w pieniądzu zaliczki w kasie  Urzędu Miejskiego lub na konto Urzędu Miejskiego nr 19116022020000000060897935 ulokowane w Banku Millennium S.A Świecie w wysokości  określonej wyżej dla poszczególnych lokali do dnia  18 grudnia 2006 r.    

·  Zgłoszenie pisemne powinno zawierać:

I.               nazwisko,  imię i adres

II.            datę sporządzenia zgłoszenia,

III.          oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami   rokowań i przyjmuje warunki bez zastrzeżeń,

IV.         numer lokalu oraz proponowaną cenę i sposób zapłaty,

V.            poświadczoną kserokopię umowy najmu lokalu gminnego lub zaświadczenie o umieszczeniu  na liście  osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy  Świecie wydane przez Referat Mieszkaniowy Urzędu Miejskiego w Świeciu ul.Ciepła 4

VI   do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki

 

·        wpłacona zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się nabywcy od zawarcia umowy kupna-sprzedaży;

·        zaliczkę zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu rokowań;

·        zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który rokowania wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia;

            Koszty zawarcia umowy notarialnej ponosi nabywca.

            Zastrzega się prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości;

            Z dodatkowymi warunkami rokowań można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Świeciu ul. Wojska Polskiego 124, pokój nr 7, tel. 0523332338, i 0523332339 w  godz. od  800  do  1500.

    

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1576/06

   Burmistrza Świecia z dnia 15 listopada 2006r.

 

REGULAMIN

 

Przeprowadzenia  II rokowań  ograniczonych dla mieszkańców Gminy Świecie oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny z zasobów Gminy Świecie na obowiązującej liście oraz dla najemców gminnych lokali mieszkalnych, którzy pozostawią   dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji Gminy Świecie na sprzedaż 8 lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 15.

 

Rokowania przeprowadza Komisja  rokowań powołana Zarządzeniem Nr 1576/06 Burmistrza  Świecia z dnia 15 listopada  2006 r. w oparciu o regulamin w treści  jak niżej.

 

1.    Przedmiotem rokowań jest sprzedaż 8 lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 15.

2.    W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne lub ich pełnomocnicy jeśli złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach i wpłacą zaliczkę w podanej wysokości do dnia 18 grudnia 2006 r., na podane w ogłoszeniu konto lub w kasie Urzędu Miejskiego.

3.    Rokowania można przeprowadzić , chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie.

4.    Rokowania składają się z części wstępnej, w której – po zapoznaniu się ze zgłoszeniami- odmawia się udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia nie odpowiadają warunkom rokowań, zostały zgłoszone po terminie, nie są kompletne, są nierzetelne lub budzą wątpliwości co do ich treści.

5.    Przy przeprowadzaniu rokowań komisja, w obecności uczestników:

-         podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody wpłat zaliczki,

-         otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań,

-         przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań,

-         ogłasza,  które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań

6.    W części ustnej komisja przeprowadza rokowania osobno z każdą zakwalifikowana osobą.

7.    Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu.

8.    Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań komisja ustala nabywcę lub stwierdza, ze nie wybiera nabywcy.

9.    W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami.

10.Z przeprowadzonych rokowań przewodniczący sporządza protokół.

11.Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu.

12.Przewodniczący komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

13.Zaliczkę zwraca się niezwłocznie po zakończeniu rokowań.

14.Zaliczkę wpłaconą przez uczestnika rokowań, który został wybrany jako nabywca zalicza się na poczet ceny nabycia.

15.Zaliczka ulega przepadkowi w przypadku gdy oferent, który wygrał rokowania uchyla się od podpisania umowy  notarialnej.

16.W rokowaniach nie mogą uczestniczyć osoby o charakterze urzędowym oraz osoby im bliskie.

17.W sali, w której prowadzone są rokowania mogą przebywać jeszcze po dwie osoby towarzyszące każdemu uczestnikowi rokowań

 

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (15 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (17 listopada 2006, 12:22:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1001