Zarządzenie Nr 1567/06

Zarządzenie Nr 1567/06

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a

 

z dnia 3 listopada 2006 r.

 

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na obsługę geodezyjną Urzędu Miejskiego w Świeciu.

 

                                            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późn. zmianami),

 

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Ogłosić przetarg  nieograniczony na obsługę geodezyjną dla  Urzędu Miejskiego w Świeciu – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

Przyjąć następujące kryteria oceny ofert:

a/ cena 100% - najniższa 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej do ceny najniższej.

 

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie :

1. Wiesław Ratkowski - przewodniczący

2. Gabriela Bąkowska  - członek

3. Barbara Spławska - członek

4. Ewa Gorzka  - członek

5. Barbara Drewa  - członek.      

§ 4

Przyjąć Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Przyjąć regulamin przetargu  stanowiący załącznik Nr 3 do  niniejszego Zarządzenia.

 

§ 6

Jako kierownik Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia powierzam Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

 

§ 7

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

 

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.         

                                                                                               

                                                                                                                             Burmistrz Świecia           

                                                                                                                               Tadeusz Pogoda

 

  Załączniki (57kB) plik

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (3 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (14 listopada 2006, 12:18:12)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (15 grudnia 2006, 10:59:50)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 955