Zarządzenie Nr 1574/06

Zarządzenie Nr 1574/06

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a

z dnia 8 listopada  2006 r.

 

w sprawie wyboru podmiotów, które uzyskały dotację na wykonanie zadania publicznego ogłoszonego w Konkursie Ofert Nr  26 /06 pod nazwą „Tworzenie na terenie gminy nowatorskich form aktywizacji osób bezrobotnych. Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych i samotnych”.

                                       

                                       Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami ), Rozdz. V. pkt. 5 Załącznika do uchwały  Nr 248 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy na rok 2005 z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,

 

Burmistrz Świecia

zarządza:

 

§ 1

Przeznaczyć dotację na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Tworzenie na terenie gminy nowatorskich form aktywizacji osób bezrobotnych. Rozwijanie zintegrowanego systemu wsparcia na rzecz osób starszych i samotnych”

1.      Stowarzyszeniu Pomocowo-Rozwojowemu „Bory Tucholskie” w Osiu – „Pomagając innym, pomóżmy sobie-Samopomocowy Klub Środowiskowy „Integracja” w wysokości 3.750 zł (słownie: trzytysiącesiedemsetpięćdziesiątzłotych)

2.       Stowarzyszeniu Osób Bezrobotnych w Świeciu – „Tworzenie na terenie gminy nowatorskich form aktywizacji osób bezrobotnych- utworzenie Spółdzielni Socjalnej” w wysokości 7.500zł (słownie: siedemtysięcypięćsetzłotych).

 

§ 2

 

Kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadania sprawować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Świeciu.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                             

                                                                                               Burmistrz Świecia

                                                                                                 Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (8 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (9 listopada 2006, 11:39:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 988