Zarządzenie Nr 1573/06

Zarządzenie Nr 1573/06

B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a

z dnia 6 listopada 2006 r.

 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na budowę ulicy Owocowej o nawierzchni tłuczniowej (kamień twardy) na osiedlu 800 – lecia w Świeciu.

 

                                                           Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami),

 

                                                                    Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony na budowę ulicy Owocowej o nawierzchni tłuczniowej (kamień twardy) na osiedlu 800 – lecia w Świeciu.

 

§ 2

Przyjąć następujące kryteria oceny ofert:

-  cena 100 % - najniższa 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej do ceny najniższej.

 

§ 3

Powołać Komisję przetargową w składzie:

1.      Ryszard Sadowski– przewodniczący

2.      Ewa Gorzka – członek

3.      Wiesław Keller – członek

4.      Edyta Kliczykowska – członek

5.      Daniel Kapłanek – członek.

§ 4

Przyjąć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Przyjąć regulamin przetargu stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 6

Jako kierownik Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia powierzam Kierownikowi Wydziału Inwestycyjnego.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                                                   

                                                                                                 Burmistrz Świecia

                                                                                                   Tadeusz Pogoda

Załączniki do wglądu w Wydz. Inwestycyjnym U.M.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (6 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (9 listopada 2006, 11:35:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 826