Zarządzenie Nr 1572/06

Zarządzenie Nr 1572/06

B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a

z dnia 6 listopada  2006 r.

 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na budowę kablowej linii oświetleniowej w parku przy „Małym Blankuszu” w Świeciu wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego i dostawą pompy i dyszy do fontanny .

 

                                                           Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami),

 

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony na budowę kablowej linii oświetleniowej w parku
przy „Małym Blankuszu” w Świeciu wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego energetycznego dostawą pompy i dyszy do fontanny.

 

§ 2

Przyjąć następujące kryteria oceny ofert :

-  cena 100 % - najniższa 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej do ceny najniższej.

 

§ 3

Powołać Komisję przetargową w składzie :

1.      Edyta Kliczykowska – przewodniczący

2.      Ewa Gorzka – członek

3.      Daniel Kapłanek – członek

4.      Alicja Kliczykowska – członek.

§ 4

Przyjąć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Przyjąć regulamin przetargu stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 6

Jako kierownik Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia powierzam Kierownikowi Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1572/06

   Burmistrza Świecia z dnia 6 listopada 2006r.

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1.      Zamawiający:                  Gmina Świecie,

ul. Wojska Polskiego 124

86 – 100 Świecie

tel. ( 0-52 ) 333 23 17, fax ( 0-52 ) 333 23 11

 

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia poniżej 60.000 EURO

 

na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa kablowej linii oświetleniowej w parku przy „Małym Blankuszu” w Świeciu wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego i dostawą pompy i dyszy do fontanny”.

CPV 45312311-0.

1.        Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest budowa kablowej linii oświetleniowej w parku przy „Małym Blankuszu” w Świeciu  obejmująca swym zakresem:

-    Wykonanie linii kablowej o długości 252 m.

-    Ustawienie 8 szt aluminiowych słupów oświetleniowych parkowych z oprawami

       oraz wykonanie kablowej linii zasilającej wraz z dostawą pompy i dyszy do fontanny obejmująca swym zakresem:

-    Wykonanie linii kablowej o długości 85 m.

-    Montaż złącza kablowego.

-    Dostawę pompy i dyszy do wykonania fontanny na „Małym Blankuszu”.

 

2.        Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odbierać osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Świeciu, 86 – 100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, pokój 26 lub  pocztą na wniosek Wykonawcy o jej przekazanie.

Strona internetowa, na której dostępna będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swiecie.eu

3.        Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i oferty wariantowej.

4.        Termin wykonania zamówienia: do dnia 28.12.2006 r.

5.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

·        spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późń. zm.),

·        nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177  z późń. zm.),

·        są uprawnieni do wykonywania czynności i działalności, w której mieści się przedmiot zamówienia,

·        spełnią warunki dokumentując:

-          posiadają doświadczenie polegające na wykonywaniu w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie zadań o podobnym charakterze i złożoności w zakresie budowy linii energetycznych i oświetleniowych , potwierdzone dokumentami (np. referencjami) stwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie,

-          dysponują osobami na stanowiskach: kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania robotami w zakresie instalacji elektrycznych zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

-          posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia

-          przyjmują warunki umowy

W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, informacje i oświadczenia
 o których mowa w § 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.        Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

·        najniższa cena – 100 pkt – w toku badania i oceny ofert Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców na zasadzie spełnia / nie spełnia.

7.        Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, ( w sekretariacie) pokój Nr 21.

Koperta powinna posiadać oznaczenie:

„Oferta przetargowa na budowę kablowej linii oświetleniowej w parku przy „Małym Blankuszu” w Świeciu wraz z wykonaniem przyłącza energetycznego i dostawą pompy i dyszy do fontanny”.

Termin składania ofert upływa dnia 22 listopada 2006 r. o godz. 900.

Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem doręczenia ich do Urzędu Miejskiego w Świeciu najpóźniej do dnia 22 listopada 2006 r. do godz. 900.

8.        Termin związania ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 21 grudnia 2006 r.

9.        Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, pokój Nr 20 w dniu 22 listopada 2006 r. o godz. 1000.

Przy otwarciu ofert mogą być obecni Wykonawcy.

10.     Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

·        Daniel Kapłanek – tel. (052) 333 23 17.

                                                                                        Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1572/06

Burmistrza Świecia z dnia 6 listopada 2006r.

 

REGULAMIN PRACY

KOMISJI PRZETARGOWEJ POWOŁANEJ DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO

 

PN: „BUDOWA KABLOWEJ LINII OŚWIETLENIOWEJ W PARKU PRZY MAŁYM BLANKUSZU W ŚWIECIU WRAZ Z WYKONANIEM PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO I DOSTAWĄ POMPY I DYSZY DO FONTANNY”.

 

Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

 

1. Komisja działa w oparciu o zarządzenie Kierownika Zamawiającego - Burmistrza  Świecia  Nr 1572/06 z dnia 6 listopada 2006 r.

 

1.1 Komisja działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm. ).

 

1.2 Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

 

1.3  Komisję  do  przeprowadzenia   postępowania  o  udzielenie   zamówienia  publicznego  powołuje się każdorazowo Zarządzeniem Kierownika Zamawiającego - Burmistrza  Świecia.

 

1.4  Członkom  Komisji  doręcza  się odpis Zarządzenia Kierownika Zamawiającego o    powołaniu ich do składu Komisji.

 

1.5  Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

 

1.6 Członkowie Komisji rozpoczynając prace dotyczące oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy.

 

1.7 Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

Komisja przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców oraz zapewnia bezstronność i obiektywizm.

 

1.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji podaje kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

2. TRYB PRACY KOMISJI

 

2.1 Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie Komisji przez osobiste zawiadomienie członków o miejscu i terminie posiedzenia.

2.2 W przypadku braku możliwości osobistego zawiadomienia członka komisji zawiadomienie następuje w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.

 

2.3 Biegli ( rzeczoznawcy ) uczestniczący w pracy Komisji zawiadomieni są o posiedzeniu Komisji w formie pisemnej.

 

2.4 Przewodniczący Komisji na pierwszym posiedzeniu dokonuje podziału prac oraz powołuje sekretarza Komisji spośród jej członków.

 

2.5 Komisja może pracować na posiedzeniach lub w trybie indywidualnej pracy członków Komisji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja.

 

2.6 Wyniki indywidualnej pracy członków Komisji są przestawione ogółowi członków na posiedzeniu Komisji.

 

2.7 Przewodniczący Komisji odpowiada za przechowywanie i udostępnianie złożonych ofert.

 

2.8 Oferty powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.

 

2.9 Przewodniczący Komisji zapewnia możliwość badania ofert przez członków Komisji w czasie posiedzeń i w ramach ich indywidualnej pracy nad badaniem ofert.

 

2.10 Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawierający istotne postanowienia Komisji.

 

2.11 Pisma w imieniu Komisji przetargowej skierowane do Wykonawców i inne powstające w trakcie jej pracy podpisuje Kierownik Zamawiającego.

 

2.12 Komisja przetargowa jest władna do podejmowania decyzji jeżeli na jej posiedzeniu jest obecnych 2/3 jej członków.

 

2.13 Decyzje podejmowane przez Komisję przetargową zapadają większością głosów obecnych członków Komisji w drodze jawnego głosowania.

 

2.14 Przewodniczący komisji przetargowej przedstawia Kierownikowi Zamawiającego propozycję wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

2.15 Kierownik Zamawiającego dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej poprzez zatwierdzenie propozycji Komisji przetargowej.

 

 

Świecie, dnia 6 listopada 2006 r.                                                    Regulamin przetargu  został zatwierdzony

przez Kierownika Zamawiającego

………….……………………………

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (6 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (9 listopada 2006, 11:27:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 827