Zarządzenie Nr 1571/06

Zarządzenie Nr 1571/06

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a

z dnia 3 listopada 2006r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz wyrażenia zgody na poszerzenie dzierżawy pod istniejącym pawilonem usługowo-handlowym położonym w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego.

 

                                      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zmianami),

 

Burmistrz  Świecia

zarządza:

 

§ 1

 

1.      Ogłosić wykaz na oddanie w dzierżawę części działki  nr 2815/26 położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego pod działalność handlową zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.      Wykaz, o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w  Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 3 listopada 2006 r. do dnia 24  listopada 2006 r.                            

§ 2

 

Wyrazić zgodę na poszerzenie Panu Dariuszowi Krakowiakowi dzierżawy części działki       nr 2815/22 (obecny nr działki 2815/26) o pow. 50 m2 położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego  o powierzchnię 37 m2 pod istniejącym pawilonem usługowo-handlowym.

§ 3

 

Umowę dzierżawy zawrzeć po terminie określonym w § 1 na okres 3 lat.

 

§ 4

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

                                                             

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

 

                                                                                                Burmistrz Świecia

                                                                                                Tadeusz  Pogoda


Załącznik nr 1

 

 

      WYKAZ                     

                                                          NIERUCHOMOŚCI    PRZEZNACZONEJ   DO DZIERŻAWY

wywieszony na okres 21 dni tj. od 3 listopada do 24 listopada 2006 r.

  

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

 

NR DZIAŁKI

 

nR  kw

 

POW.  dzierżawy

 

cena 1m2  gruntu

 

 

Przeznaczenie w planie  ZAGOSPODAROWANIA

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

 

OKRES UMOWY

 

CZYNSZ DZIERŻAWNY MIESIĘCZNIE

 

 

Świecie

ul. Wojska Polskiego

 

 

2815/26

 

 

 

 

28291

 

 

37m2

 

 

 

 

0,74 zł

 

 

 

Pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne wraz usługami

 

 

teren  zabudowany

pawilonem handlowym

 

 

działalność usługowo- handlowa

 

 

3 lata

 

 

   27,38 zł +

    6,02 złVAT

--------------

   33,40 zł

 

 

 

TERMIN PŁATNOŚCI ZA DZIERŻĄWĘ : do 10 każdego miesiąca.

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT:  od 1 stycznia każdego roku.

                                                                   

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (3 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (9 listopada 2006, 11:22:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 835