Zarządzenie Nr 1570/06

Zarządzenie Nr 1570/06

B u r m i s  t r z a   Ś w i e c i a

z dnia 3 listopada 2006 r.

 

w sprawie wykupu gruntu położonego w Grucznie od Pana Leszka Bieńka.

 

                                          Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie,

 

Burmistrz Świecia

    zarządza:

        

§ 1

 

Wykupić  na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie  grunt oznaczony geodezyjnie  Nr 208/1 o pow. 7 m2, Nr 208/2 o pow. 71 m2, Nr 208/3 o pow. 21 m2, Nr 208/4 o pow. 206 m2 i Nr 208/5 o pow. 1028 m2, łącznie 1333 m2,  położony w Grucznie stanowiący własność p. Leszka Bieńka.

 

§ 2

 

Ustalić cenę wykupu gruntu w wysokości 12 zł za 1 m2.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

 

§ 4 

 

Traci moc Uchwała Nr 302/99 Zarządu Miejskiego w Świeciu z dnia 2 września 1999 r.

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                         

                                                                                                 Burmistrz Świecia

                                                                                                  Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (3 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (9 listopada 2006, 11:19:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 914