Zarządzenie Nr 1568/06

Zarządzenie Nr 1568/06

B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a

z dnia 3 listopada 2006 r.

 

w sprawie wprowadzenia zmian do umowy dzierżawy obiektu „Campingu” przy ul. Zamkowej w Świeciu.

 

                                      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn.zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata,  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Burmistrz Świecia

zarządza:

 

§ 1

 

Wprowadzić zmiany do umowy dzierżawy obiektu „Campingu” przy ul. Zamkowej
w Świeciu zawartej w dniu 28 kwietnia 2006 r.

 

1)      w § 3 w pkt 2  litera a) wykreślić  dotychczasowy zapis i w jego miejsce  wpisać:

 

a)      w roku 2006

-    remont elewacji zewnętrznej budynku portierni polegający na skuciu tynku zewnętrznego i ponownym otynkowaniu ścian, wymianie drzwi zewnętrznych – wartość nakładów ok. 4.000,00 zł.

-    przygotowanie świetlicy dla turystów w jednym z pomieszczeń portierni polegający na wymalowaniu ścian i okna, zakup ławy, foteli, telewizora –  wartość nakładów ok. 1.200,00 zł.

-    reklama campingu w portalu internetowym, umieszczenie reklamy w przewodniku międzynarodowym – wartość nakładów ok. 600,00 zł.

-    wytyczenie miejsca na ognisko – wartość nakładów ok. 150,00 zł.

 

2)      w § 3 w pkt 2 litera b) dopisać:

-    malowanie elewacji zewnętrznej budynku portierni – wartość nakładów ok. 1.300,00 zł.

-    remont dachu budynku portierni (wymiana papy).

 

§ 2

Zmiany opisane w § 3 niniejszego Zarządzenia wprowadzić w formie aneksu do umowy dzierżawy  z dnia 28 kwietnia 2006 r.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                        

                                                                                                 Burmistrz Świecia

                                                                                                  Tadeusz  Pogoda   

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (3 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (8 listopada 2006, 14:58:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1106