Zarządzenie Nr 1566/06

Zarządzenie Nr 1566/06

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a

z dnia 3 listopada 2006 r.

 

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców budynku położonego w Świeciu przy ul. Mickiewicza 10A na sprzedaż działki nr 1121/6 zabudowanej budynkiem gospodarczym.

 

                                        Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) w związku z uchwały nr 455/02 Rady Gminy w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych,

 

Burmistrz Świecia

zarządza:

 

§ 1

 

Ogłosić   przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców  budynku położonego w Świeciu przy ul. Mickiewicza 10A na sprzedaż działki nr 1121/6 o pow. 41 m2 zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Świeciu przy ul. Mickiewicza 10A, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

 

Powołać komisję przetargową w składzie:

1. Wiesław Ratkowski              -  przewodniczący

2. Gabriela  Bąkowska              - członek

3. Bernadeta Krzyżanowska      - członek

4. Ewa Gorzka                          - członek.

 

§ 4

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

                                                 

 § 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.                                        

                         Burmistrz Świecia

                                                                                                 Tadeusz Pogoda

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1566/06

Burmistrza Świecia z dnia 3 listopada 2006r.

 

 

BURMISTRZ  ŚWIECIA

 

ogłasza  przetarg ustny ograniczony dla mieszkańców budynku położonego w Świeciu przy ul. Mickiewicza 10A na sprzedaż działki nr 1121/6 zabudowanej budynkiem gospodarczym, położonej w Świeciu przy ul. Mickiewicza 10A.

 

położenie

działki

numer

działki

KW

obszar w m2

 

cena wywoławcza nieruchomości

w zł netto

wysokość wadium (zł)

 

Przeznaczenie w planie

 

Opis nieruchomości

 

 

Świecie

ul.Mickiewicza

 

 

1126/6

39940

 

41

 

7.584,- zł

 

 758,40 zł

 

Brak obowiązującego planu zagosp. przestrzennego

Teren zabudowany

 

 Przetarg odbędzie się w dniu   6 grudnia 2006r.  o godzinie 11.00 w Urzędzie Miejskim w Świeciu – sala nr 20.Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego nr 19116022020000000060897935 ulokowane w Banku Millennium S.A Świecie lub w kasie Urzędu Miejskiego do  4 grudnia 2006 r .do godz. 15 00.

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji i Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego – pok. nr 7, telefon 3332338, 3332339.

 

Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy.

 

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1566/06

Burmistrza Świecia z dnia 3 listopada 2006r.

                                                                                                                          

REGULAMIN

 

Przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego dla mieszkańców budynku położonego w Świeciu przy ul. Mickiewicza 10A, na sprzedaż działki Nr 1121/6 położonej w Świeciu przy ul. Mickiewicza 10A.

 

Przetarg przeprowadza Komisja  przetargowa powołana Zarządzeniem nr 1566/06 Burmistrza  Świecia z dnia 3 listopada  2006 r. w oparciu o regulamin w treści  jak niżej.

 

1.    Przedmiotem przetargu jest licytacja wartości nieruchomości  zabudowanych położonej  w przy ul. Mickiewicza 10A w Świeciu.

2.    W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, lub ich pełnomocnicy jeśli wpłacą wadium w wysokości 10% wartości gruntu do godz. 1500 dnia 4 grudnia 2006 r., w kasie Urzędu Miejskiego.

3.    Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

4.    Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

5.    Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy  notarialnej.

6.    W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby o charakterze urzędowym oraz osoby im bliskie.

7.    W sali, w której odbywa się przetarg mogą przebywać jeszcze po dwie osoby towarzyszące każdemu uczestnikowi przetargu.

8.    Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

9.    Zakończenie postępowania nastąpi kiedy to po ustaniu postąpień, prowadzący przetarg uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnią zaoferowaną cenę, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaoferował najwyższą cenę.

10.Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują wszyscy członkowie komisji.

11.Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (3 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (8 listopada 2006, 14:26:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 878