Zarządzenie Nr 1565/06

Zarządzenie Nr 1565/06

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a

z dnia 3 listopada 2006 r.

 

 

w sprawie przepisania umowy najmu piwnicy znajdującej się w budynku  położonym w Świeciu przy ul. Mickiewicza 10A.

 

                                     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami), 

Burmistrz  Świecia

zarządza :

 

§ 1

 

Przepisać umowę zawartą w dniu 4.01.1999 r. z  Panem Remigiuszem Sergot na najem piwnicy nr 2 o pow. 12,60 m2 znajdującej się w budynku położonym w Świeciu przy ul. Mickiewicza 10A na rzecz Pani Hanny Dembek zamieszkałej w Świeciu przy ul. Mickiewicza 10A/1.

§ 2

 

Umowę dzierżawy zawrzeć na okres 3 lat.

 

§ 3

 

Wartość najmu  lokalu  wynosi 12,70 zł w stosunku miesięcznym.

 

§ 4

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

                                                             

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                                Burmistrz Świecia

                                                                                                 Tadeusz  Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (3 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (8 listopada 2006, 14:23:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 946