Zarządzenie Nr 1564/06

Zarządzenie Nr 1564/06

B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a

z  dnia 3 listopada 2006 r.

 

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 23204 położonej w  Dworzysku, stanowiącej działkę Nr 36/12 o pow. 1,1567 ha.

 

 

                                                  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami),

 

Burmistrz Świecia

zarządza :

 

§ 1

 

Nie skorzystać z przysługującego prawa pierwokupu własności nieruchomości zapisanej w KW Nr 23204,  położonej w Dworzysku, stanowiącej działkę Nr 36/12 o pow. 1,1567 ha.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                                                                    Burmistrz Świecia

                                                                                                  Tadeusz  Pogoda 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (3 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (8 listopada 2006, 14:21:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 932