Zarządzenie Nr 1563/06

Zarządzenie Nr 1563/06

B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a

z dnia 3 listopada 2006r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Terespolu Pomorskim przy ul. Dworcowej 23/7 przeznaczonego do sprzedaży.

 

                                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ),

 

      Burmistrz Świecia

    zarządza :

        

§ 1

 

Ogłosić wykaz na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Terespolu Pomorskim przy ul. Dworcowej 23/7 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

 

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 3 listopada 2006 r. do 24 listopada 2006 r.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                                 Burmistrz Świecia

                                                                                                  Tadeusz Pogoda

 

                                                                                                                                                  Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1563/06

Burmistrza Świecia z dnia 3 listopada 2006r.

                                                                                                                                                                      

W  Y  K  A  Z

NIERUCHOMOŚCI   PRZEZNACZONEJ   DO  SPRZEDAŻY 

 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

 

NR DZIAŁKI

 

nR KW

 

POW.  dziAŁKI (M2)

 

Wartość lokalu

/zł/

 

wartość

ułamka Gruntu

       /zł/

 

 

 

 

 

Przeznaczenie w planie  ZAGOSPODAROWANIA

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podst.art.34

 

Terespol Pomorski

ul. Dworcowa 23/7

      

10/3

 

48292

 

4244

 

13.800,00

 

2.214,00

 

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

 

teren  zabudowany budynkiem  mieszkalnym wielorodzinnym

 

 

 

 

 

6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (3 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (8 listopada 2006, 14:18:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 841