Zarządzenie Nr 1562/06

Zarządzenie Nr 1562/06

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a 

z dnia 3 listopada 2006 r.

 

w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego ograniczonego dla właściciela nakładów budowlanych na oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 902/3 położonej w Świeciu przy ul. Parowej.

 

                                         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,  poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu  Nr 455/02 z dnia 20 czerwca 2002r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych,

 

Burmistrz  Świecia

zarządza:

 

§ 1

 

Ogłosić przetarg pisemny ograniczony dla właściciela nakładów budowlanych na oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 902/3 położonej w Świeciu przy ul. Parowej – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 2

 

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

 

Powołać komisję przetargową w składzie :

1.      Wiesław Ratkowski         – przewodniczący

2.      Ewa Gorzka                     – członek

3.      Gabriela Bąkowska          – członek

4.      Bernadeta Krzyżanowska – członek.

 

§ 4

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

 

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                    

 Burmistrz  Świecia

Tadeusz Pogoda

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1562/06

Burmistrza Świecia z dnia 3 listopada 2006r.

 

                                                                                                                                                                                         

BURMISTRZ  ŚWIECIA

 

ogłasza  przetarg pisemny ograniczony dla właściciela nakładów budowlanych na oddanie w użytkowanie wieczyste działki 902/3  położonej w Świeciu przy ul. Parowej.

 

położenie

działki

numer

działki

KW

obszar w m2

 

cena wywoławcza nieruchomości         brutto

        (zł)    

 

wysokość wadium (zł)

 

Wysokość pierwszej opłaty

 

Wysokość opłaty rocznej

 

 

Świecie

ul. Parowa

 

 

902/3

46984   

 

   25

 

 

1.300 zł     

  

 

  130 zł

 

25% oferowanej

kwoty

3%

Oferowanej kwoty

 

Nabywający użytkowanie wieczyste pokrywa też koszty podziału geodezyjnego i koszty wyceny gruntu w kwocie 558,60 zł.

opłaty roczne mogą być aktualizowane w okresach nie krótszych niż jeden rok.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

Oferty wraz z dowodem wpłaty wadium należy składać w Urzędzie Miejskim w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124 do dnia 1 grudnia 2006 r. Wadium można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto nr 19116022020000000060897935 ulokowane w Banku Millennium S.A

Przetarg odbędzie się w dniu 5 grudnia 2006 r.  o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim w Świeciu – sala nr 20.

Pisemna oferta powinna zawierać:

1.Imię i nazwisko oferenta lub nazwę i siedzibę , jeżeli oferentem jest osoba prawna,

2.Oferowana cenę gruntu,

3.Dowód wpłaty wadium,

4.Oświadczenie o posiadanym prawie do własności nakładów budowlanych.

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji i Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego – pok. nr 7, telefon 3332338, 3332339.

 

Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy.

 

  

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1562/06

Burmistrza Świecia z dnia 3 listopada 2006r.

 

 

REGULAMIN

 

 

Przeprowadzenia przetargu pisemnego ograniczonego dla właściciela nakładów budowlanych na oddanie w użytkowanie wieczyste działki nr 902/3 położonej w Świeciu przy ul. Parowej.

 

1.    Przetarg przeprowadza Komisja   powołana  Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1562/06 z dnia 3 listopada 2006 r.

2.    Przetarg składa się z dwóch części :

a/ części jawnej,

b/ części niejawnej.

3.    Przetarg jest ważny chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w  

     ogłoszeniu o przetargu.

4.    W części jawnej komisja przetargowa stwierdza :

a/ prawidłowość ogłoszenia przetargu,

b/ ustala liczbę otrzymanych ofert,

c/ stwierdza ważność zgłoszonych ofert oraz kwalifikuje je do części niejawnej,

d/ przyjmuje dodatkowe uwagi i wyjaśnienia od oferentów,

e/ zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu.

5.    Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do części niejawnej jeżeli :

a/ nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o przetargu,

b/ nie złożono oferty w wyznaczonym terminie,

c/ nie zawiera danych określonych w ogłoszeniu o przetargu,

d/ istnieją wątpliwości co do danych zawartych w ofercie.

6.    W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że żadna z nich nie zostaje przyjęta.

7.    Jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybór jest utrudniony to komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny licytacyjny.

8.    W trakcie przetargu ustnego oferenci składają dodatkowe wyjaśnienia i propozycje do protokołu po przeanalizowaniu których komisja podejmuje ostateczną decyzję.

9.    Oferenci, których oferty nie zostały wybrane otrzymują niezłocznie zwrot wpłaconego wadium.

10.Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy notarialnej.

11.Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują wszyscy członkowie komisji.

12.Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (3 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (8 listopada 2006, 13:54:40)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 890