Zarządzenie Nr 1560/06

Zarządzenie Nr 1560/06

B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a

z dnia 3 listopada 2006 r.

 

w sprawie sprzedaży działki Nr 25/12 położonej w Świeciu przy ul. Gierymskiego.

 

                                         Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591z późn. zmianami ) art. 13 ust. 1 i 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) związku z  Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasadach zbywania nieruchomości komunalnych,

Burmistrz Świecia

    zarządza:

        

§ 1

 

1.         Sprzedać w trybie bezprzetargowym działkę Nr 25/12  o pow. 434 m2,  położoną w Świeciu przy ul. Gierymskiego, niezbędną do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr  25/8 będącą  własnością Pana Henryka Łobockiego.

 

  1. Wartość sprzedawanego gruntu ustalić na kwotę 14.338,66 zł obejmującą podatek VAT.

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                       Z-ca Burmistrza Świecia

 Janusz Branicki

    

                                                                                                                                                          

                                                                          

metryczka


Wytworzył: Z-ca Burmistrza Świecia (3 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (8 listopada 2006, 13:45:50)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (8 listopada 2006, 13:48:20)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1019