Zarządzenie Nr 1558/06

Zarządzenie Nr 1558/06

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a 

z dnia 3 listopada 2006 r.

 

 

w sprawie przyznania 50% zniżki z tytułu opłaty za dzierżawę gruntów rolnych położonych na terenie wsi Wiąg i  Sulnowo.

 

 

                            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia  27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia  na okres dłuższy niż 3 lata,

 

Burmistrz  Świecia

zarządza:

 

§ 1

 

Przyznać 50% zniżkę Panu Grzegorzowi Kleczka oraz Panu Sławomirowi Brączkowskiemu w opłacie z tytułu dzierżawy gruntów rolnych położonych na terenie wsi Wiąg i Sulnowo na rok 2006/2007.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

                                                            

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

  

                                                                                                 Burmistrz Świecia

                                                                                                    Tadeusz Pogoda                                                                                                                                                

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (3 listopada 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (8 listopada 2006, 13:18:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 856