Zarządzenie Nr 1476/06

Zarządzenie Nr  1476/06

B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a

z dnia 28 lipca 2006 r.

 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na remont chodników przy budynkach mieszkalnych ul. Żwirki i Wigury 5 A, ul. Wyszyńskiego 2, 4, 6 i ul. Sądowa 8, 8 A w Świeciu .

 

                                    Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami),

 

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony na remont chodników przy budynkach mieszkalnych ul. Żwirki i Wigury 5 A, ul. Wyszyńskiego 2, 4, 6 i ul. Sądowa 8, 8 A w Świeciu.

 

§ 2

Przyjąć następujące kryteria oceny ofert :

-  cena 100 % - najniższa 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej do ceny najniższej.

 

§ 3

Powołać Komisję przetargową w składzie :

1.      Edyta Kliczykowska– przewodnicząca

2.      Ewa Gorzka – członek

3.      Daniel Kapłanek – członek

4.      Michał Kleczka – członek

§ 4

Przyjąć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Przyjąć regulamin przetargu stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 6

Jako kierownik Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia powierzam Kierownikowi Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                               

                                                                                                 Burmistrz Świecia

                                                                                                  Tadeusz Pogoda

 

Załącznik Nr 1 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

1.      Zamawiający:          Gmina Świecie,

ul. Wojska Polskiego 124

86 – 100 Świecie

tel. ( 0-52 ) 333 23 17, fax ( 0-52 ) 333 23 11

 

ogłasza przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia poniżej 60.000 EURO

 

na udzielenie zamówienia publicznego pn. „Remont chodników przy budynkach mieszkalnych ul. Żwirki i Wigury 5 A, ul. Wyszyńskiego 2, 4, 6 i ul. Sądowa 8, 8 A w Świeciu”.

CPV 4523322 - 1

1.        Opis przedmiotu zamówienia: przedmiotem zamówienia jest remont chodników przy budynkach mieszkalnych ul. Żwirki i Wigury 5 a, ul. Wyszyńskiego 2, 4, 6 i ul. Sądowa 8, 8 A obejmujący swym zakresem:

-    Wykonanie chodników z kostki betonowej polbruk na łącznej powierzchni ok. 1247 m2

-    Ustawienie obrzeży betonowych na łącznej długości ok. 708 m

-    Wykonanie prac przygotowawczych i towarzyszących – rozbiórki istniejących obrzeży, chodników z płyt betonowych 50x50x7 i 35x35x5, regulacje urządzeń podziemnych, przełożenia istniejących chodników z kostki polbruk, odtworzenie zieleni.

2.        Specyfikację istotnych warunków zamówienia  można odbierać osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Świeciu, 86 – 100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, pokój 26 lub  pocztą na wniosek Wykonawcy o jej przekazanie.

Strona internetowa, na której dostępna będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.swiecie.eu

3.        Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i oferty wariantowej.

4.        Termin wykonania zamówienia: do dnia 22.12.2006 r.

5.        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

·        złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1       pkt. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2004 r., Nr 19, poz. 177 z późń. zm.),

·        nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177  z późń. zm.),

·        złożą ofertę, która odpowiada przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

·        spełnią warunki dokumentując:

-          posiadanie uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia tj. prowadzą działalność związaną z budową i remontami dróg, chodników i parkingów,

-          posiadają doświadczenie polegające na wykonywaniu w okresie ostatnich 5-ciu lat przed dniem wszczęcia postępowania a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie zadań o podobnym charakterze i złożoności w zakresie budowy, remontów  nawierzchni z kostki betonowej polbruk , potwierdzone dokumentami (np. referencjami) stwierdzającymi, że roboty budowlane zostały wykonane należycie,

-          dysponują osobami na stanowiskach: kierownika budowy posiadającego stosowne uprawnienia do kierowania robotami w zakresie dróg w specjalności konstrukcyjno-budowlanej zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego

-          posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej objętej przedmiotem zamówienia

-          przyjmują warunki umowy

W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w § 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

6.        Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

·        najniższa cena – 100 pkt – w toku badania i oceny ofert Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń złożonych przez wykonawców na zasadzie spełnia / nie spełnia.

7.        Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, ( w sekretariacie) pokój Nr 21.

Koperta powinna posiadać oznaczenie:

„Oferta przetargowa na remont chodników przy budynkach mieszkalnych ul. Żwirki i Wigury 5A, ul. Wyszyńskiego 2, 4, 6 i ul. Sądowa 8, 8 A  w Świeciu”.

Termin składania ofert upływa dnia 17 sierpnia 2006 r. o godz. 900.

Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem doręczenia ich do Urzędu Miejskiego w Świeciu najpóźniej do dnia 17 sierpnia 2006 r. do godz. 900.

8.        Termin związania ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 15 września 2006 r.

9.        Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, pokój Nr 20 w dniu 17 sierpnia 2006 r. o godz. 1000.

Przy otwarciu ofert mogą być obecni Wykonawcy.

10.     Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

·        Michał Kleczka – tel. (052) 333 23 17.

Załącznik Nr 2  

REGULAMIN PRACY

KOMISJI PRZETARGOWEJ POWOŁANEJ DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO

 

PN: „REMONT CHODNIKÓW PRZY BUDYNKACH MIESZKALNYCH UL. ŻWIRKI I WIGURY 5 A, UL. WYSZYŃSKIEGO 2, 4, 6 I UL. SĄDOWA 8, 8 A  W ŚWIECIU”

 

Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

 1. Komisja działa w oparciu o zarządzenie Kierownika Zamawiającego - Burmistrza  Świecia  Nr 1476/06 z dnia 28 lipca 2006 r.

 1.1 Komisja działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia           29 stycznia 2004 r. ( Dz. U z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ze zm. ).

 1.2 Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

 1.3  Komisję  do  przeprowadzenia   postępowania  o  udzielenie   zamówienia  publicznego  powołuje się każdorazowo Zarządzeniem Kierownika Zamawiającego - Burmistrza  Świecia.

 1.4  Członkom  Komisji  doręcza  się odpis Zarządzenia Kierownika Zamawiającego o    powołaniu ich do składu Komisji.

 1.5  Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

 1.6 Członkowie Komisji rozpoczynając prace dotyczące oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy.

 1.7 Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

Komisja przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców oraz zapewnia bezstronność i obiektywizm.

 1.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji podaje kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

 

2. TRYB PRACY KOMISJI

 2.1 Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie Komisji przez osobiste zawiadomienie członków o miejscu i terminie posiedzenia.

 2.2 W przypadku braku możliwości osobistego zawiadomienia członka komisji zawiadomienie następuje w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.

 2.3 Biegli ( rzeczoznawcy ) uczestniczący w pracy Komisji zawiadomieni są o posiedzeniu Komisji w formie pisemnej.

 2.4 Przewodniczący Komisji na pierwszym posiedzeniu dokonuje podziału prac oraz powołuje sekretarza Komisji spośród jej członków.

 2.5 Komisja może pracować na posiedzeniach lub w trybie indywidualnej pracy członków Komisji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja.

 2.6 Wyniki indywidualnej pracy członków Komisji są przestawione ogółowi członków na posiedzeniu Komisji.

 2.7 Przewodniczący Komisji odpowiada za przechowywanie i udostępnianie złożonych ofert.

 2.8 Oferty powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.

 2.9 Przewodniczący Komisji zapewnia możliwość badania ofert przez członków Komisji w czasie posiedzeń i w ramach ich indywidualnej pracy nad badaniem ofert.

 2.10 Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawierający istotne postanowienia Komisji.

 2.11 Pisma w imieniu Komisji przetargowej skierowane do Wykonawców i inne powstające w trakcie jej pracy podpisuje Kierownik Zamawiającego.

 2.12 Komisja przetargowa jest władna do podejmowania decyzji jeżeli na jej posiedzeniu jest obecnych 2/3 jej członków.

 2.13 Decyzje podejmowane przez Komisję przetargową zapadają większością głosów obecnych członków Komisji w drodze jawnego głosowania.

 2.14 Przewodniczący komisji przetargowej przedstawia Kierownikowi Zamawiającego propozycję wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

 2.15 Kierownik Zamawiającego dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej poprzez zatwierdzenie propozycji Komisji przetargowej.

  

Świecie, dnia .......................................                                           Regulamin przetargu został  
                                                zatwierdzony
przez Kierownika Zamawiającego

                                                                                                        ...................................................

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (28 lipca 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (2 sierpnia 2006, 13:56:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 862