Zarządzenie Nr 1475/06

Zarządzenie Nr 1475/06

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a

z dnia  28 lipca  2006 r.

 

w sprawie ogłoszenia II przetargu pisemnego ograniczonego dla mieszkańców Gminy Świecie oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny z zasobów Gminy Świecie na obowiązującej liście oraz dla najemców gminnych lokali mieszkalnych, którzy pozostawią dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji Gminy Świecie na sprzedaż 10 lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 15.

 

                           Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 28 ust. 1 i 2 , art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ust. 1ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 455/02 Rady Gminy w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych,

 

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

1. Ogłosić II przetarg pisemny ograniczony dla mieszkańców Gminy Świecie oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny z zasobów Gminy Świecie na obowiązującej liście oraz dla najemców gminnych lokali mieszkalnych, którzy pozostawią dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji Gminy Świecie na sprzedaż 10 lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 15 – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Obniżyć cenę lokali o 20%.

§ 2

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie:

1. Wiesław Ratkowski                  przewodniczący

2. Gabriela  Bąkowska             -     członek

3. Ewa Spionek                        -     członek

4. Ewa Gorzka                         -     członek.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.                                                

 § 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

Burmistrz Świecia 

Tadeusz Pogoda 

 

Załącznik Nr 1  

BURMISTRZ    ŚWIECIA

 

ogłasza II przetarg pisemny ograniczony dla mieszkańców Gminy Świecie oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny z zasobów Gminy Świecie na obowiązującej liście oraz dla najemców gminnych lokali mieszkalnych, którzy pozostawią do dyspozycji Gminy Świecie dotychczas zajmowany lokal na sprzedaż 10 lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 15.

 

Przedmiotem przetargu jest 10 lokali mieszkalnych położonych w budynku zlokalizowanym na działce nr 647/227, zapisanej w księdze wieczystej 46158, położonym w Świeciu przy ul.Gen. J. Hallera 15.

 

Parter:

Lokal nr 1 o pow. użytkowej 36,90 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z własnością ułamkowej części gruntu 46.634,40 zł, wysokość wadium 4.664,00 zł.

 

Lokal nr 2 o pow. użytkowej 30,46 m2, składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z własnością ułamkowej części gruntu 38.425,60 zł, wysokość wadium 3.843,00 zł.

 

Lokal nr 3 o pow. użytkowej 33,98 m2, składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z własnością ułamkowej części gruntu  42.514,40 zł, wysokość wadium 4.252,00 zł.

 

Lokal nr 4 o pow. użytkowej 32,72 m2, składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z własnością ułamkowej części gruntu  41.2721,80 zł, wysokość wadium 4.128,00 zł.

 

I Piętro:

Lokal nr 5 o pow. użytkowej 56,88 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z własnością ułamkowej części gruntu  70.196,80 zł, wysokość wadium 7.020,00 zł.

 

Lokal nr 6 o pow. użytkowej 35,83 m2, składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z własnością ułamkowej części gruntu  47.117,60 zł, wysokość wadium 4.712,00 zł.

 

Lokal nr 7 o pow. użytkowej 54,06 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z własnością ułamkowej części gruntu  66.694,40 zł, wysokość wadium 6.670,00 zł.

 

II Piętro:

Lokal nr 8 o pow. użytkowej 57,06 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z własnością ułamkowej części gruntu  67.375,20 zł, wysokość wadium 6.738,00 zł.

 

Lokal nr 9 o pow. użytkowej 36,59 m2, składający się z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z własnością ułamkowej części gruntu  46.226,40 zł, wysokość wadium 4.623,00 zł.

 

Lokal nr 10 o pow. użytkowej 56,43 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, cena wywoławcza lokalu mieszkalnego wraz z własnością ułamkowej części gruntu  66.629,60 zł, wysokość wadium 6.663,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się  dnia 15 września 2006 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świeciu, sala nr 19.

 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest :

 

1.Złożenie pisemnej oferty na kupno lokalu mieszkalnego w zamkniętej kopercie z napisem: „II przetarg na sprzedaż 10 lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 15” w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świeciu ul. Wojska Polskiego 124 do dnia 12 września 2006 r. do godz. 1600.

2.Wpłacenie wadium w wysokości podanej wyżej na konto Urzędu Miejskiego ulokowane w Banku Millennium S.A. nr konta 19116022020000000060897935 lub w kasie Urzędu Miejskiego do dnia 5 września 2006 r.

3.Oferta powinna zawierać:

   - imię, nazwisko i adres oferenta,

   - datę sporządzenia oferty,

   - oświadczenie,  że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez  

      zastrzeżeń,

   - dowód wpłaty wadium,

   - kserokopię umowy najmu lokalu gminnego lub zaświadczenie o umieszczeniu na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Świecie wydane przez Referat Mieszkaniowy Urzędu Miejskiego w Świeciu ul. Ciepła 4.

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Zastrzega się prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.

Oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchylający się od zawarcia umowy straci wpłacone wadium.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji
i Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego – pok. nr 7, telefon 052/3332338, 052/3332339.

 

 

Załącznik Nr 2  

REGULAMIN

 

Przeprowadzenia II przetargu pisemnego ograniczonego dla mieszkańców Gminy Świecie oczekujących na zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny z zasobów Gminy Świecie na obowiązującej liście oraz dla najemców gminnych lokali mieszkalnych, którzy pozostawią   dotychczas zajmowany lokal do dyspozycji Gminy Świecie na sprzedaż 10 lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 15.

 

1.    Przetarg przeprowadza Komisja   powołana  Zarządzeniem Burmistrza Świecia Nr 1475/06 z dnia  28.07.2006 r.

2.    Przetarg składa się z dwóch części :

a/ części jawnej,

b/ części niejawnej.

3.    Przetarg jest ważny chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w  

     ogłoszeniu o przetargu.

4.    W części jawnej komisja przetargowa stwierdza :

a/ prawidłowość ogłoszenia przetargu,

b/ ustala liczbę otrzymanych ofert,

c/ stwierdza ważność zgłoszonych ofert oraz kwalifikuje je do części niejawnej,

d/ przyjmuje dodatkowe uwagi i wyjaśnienia od oferentów,

e/ zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu.

5.    Komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do części niejawnej jeżeli :

a/ nie spełnia warunków określonych w ogłoszeniu o przetargu,

b/ nie złożono oferty w wyznaczonym terminie,

c/ nie zawiera danych określonych w ogłoszeniu o przetargu,

d/ istnieją wątpliwości co do danych zawartych w ofercie.

6.    W części niejawnej komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że żadna z nich nie zostaje przyjęta.

7.    Jeżeli ze względu na równorzędność ofert wybór jest utrudniony to komisja przetargowa organizuje dodatkowy przetarg ustny licytacyjny.

8.    W trakcie przetargu ustnego oferenci składają dodatkowe wyjaśnienia i propozycje do protokołu po przeanalizowaniu których komisja podejmuje ostateczną decyzję.

9.    Oferenci, których oferty nie zostały wybrane otrzymują niezłocznie zwrot wpłaconego wadium.

10.Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy notarialnej.

11.Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują wszyscy członkowie komisji.

12.Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (28 lipca 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (2 sierpnia 2006, 13:43:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 967