Zarządzenie Nr 1474/06

Zarządzenie Nr 1474/06

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a

z dnia  28 lipca  2006 r.

 

 

w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury.

 

 

                             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz     art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z  2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami),

 

Burmistrz  Świecia

zarządza :

 

§ 1

 

Przepisać umowę dzierżawy zawartą w dniu 19.05.1989 r. z Panem Romanem Józefczykiem na część działki nr 200/109 o pow. 20 m2  położonej w  Świeciu przy
ul. Żwirki i Wigury pod garażem blaszanym nr  51 „Parking i Plac” na rzecz Pana Roberta Schmidt zamieszkałego w Świeciu przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego 11/48.

 

§ 2

                                                               

Umowę dzierżawy zawrzeć na okres 3 lat.

 

§ 3

 

Wartość dzierżawy 1m2 gruntu pod garażem  wynosi 1,07 zł + 22 % VAT w stosunku miesięcznym.

 

§ 4

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

                                                            

§ 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                                Burmistrz  Świecia

                                                                                                   Tadeusz Pogoda                                                                                                                                                

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (28 lipca 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (2 sierpnia 2006, 13:41:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 987