Zarządzenie Nr 1473/06

Zarządzenie Nr 1473/06

B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a

z dnia 28 lipca 2006 r.

 

w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży  działki  nr  292/2 położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego przy restauracji „Karczma Świecka” wraz  z nakładami.

  

                             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) w związku  z  Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych, 

Burmistrz  Świecia

    zarządza:

        

§ 1

 

Podjąć działania zmierzające do sprzedaży działki Nr 292/2 o pow. 0,2499 ha  położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego wraz z nakładami.

 

1.      Zlecić  wycenę gruntu i nakładów,

2.      Ogłosić wykaz na sprzedaż  działki Nr 292/2 z nakładami.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 Burmistrz  Świecia

 Tadeusz  Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (28 lipca 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (2 sierpnia 2006, 13:39:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 956