Zarządzenie Nr 1472/06

Zarządzenie Nr 1472/06

B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a

z dnia 28 lipca 2006 r.

 

w sprawie sprzedaży działki nr 187/10, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego na rzecz użytkownika wieczystego.

 

                            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz   art. 32 ust. 1 i 2 i art. 37 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,  poz. 2603 z późn. zmianami),

 

Burmistrz Świecia

zarządza :

 

§ 1

 

Sprzedać nieruchomość gruntową położoną w Świeciu przy  ul. Wojska Polskiego stanowiącą działkę nr 187/10 o pow.92 m2 , zapisaną w ksiedze wieczystej KW 46087 użytkownikom wieczystym tej nieruchomości Państwu Jolancie i Sławomirowi  Romińskim zamieszkałym w Przysiersku 33, za cenę 1.568,92 zł brutto określoną przez rzeczoznawcę majatkowego.    

 

                                                          § 2                                                                

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

                                                            

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                    

 Burmistrz  Świecia

 Tadeusz  Pogoda 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (28 lipca 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (2 sierpnia 2006, 13:36:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 975