Zarządzenie Nr 1471/06

Zarządzenie Nr 1471/06

B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a

z dnia 28 lipca 2006 r.

 

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 8/33 na rzecz najemcy lokalu.

 

                            Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz   art. 34 ust. 1 pkt 3  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2004 r. Nr 261,  poz. 2603  z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 455/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych,

 

Burmistrz Świecia

zarządza :

 

§ 1

 

Sprzedać lokal mieszkalny nr 33 o powierzchni 52,53 m2 położony w Świeciu przy          ul. Kościuszki 8 na rzecz jego najemcy     Państwa Moniki i Waldemara Orłowskich za cenę 28.500,00 zł określoną przez biegłego rzeczoznawcę z uwzględnieniem 50% bonifikaty ze względu na zapłatę gotówką.

    

                                                           § 2                                                               

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

                                                            

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                          Burmistrz  Świecia 

                                                                                         Tadeusz Pogoda 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (28 lipca 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (2 sierpnia 2006, 13:34:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 913