Zarządzenie Nr 1469/06

Zarządzenie Nr 1469/06

B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a

z dnia 18 lipca 2006 r. 

 

w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Świecie a Powiatem Świeckim.

                             Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z  późn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 95/03 z dnia 3 kwietnia 2003r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie,

  

Burmistrz Świecia

    zarządza:

 

§ 1

Wyrazić zgodę na zamianę nieruchomości położonych w Gminie Świecie w następujący sposób :

-         udział wynoszący 157/1389 w nieruchomości zabudowanej oznaczonej geodezyjnie Nr 726/74 stanowiącej siedzibę Powiatowego Urzędu Pracy w Świeciu ul. Wojska Polskiego 195 o wartości 65.000,00 zł, będący własnością Gminy Świecie przekazać Powiatowi Świeckiemu,

 

-         działkę Nr 1203/1 o pow. 0,0820 ha, położoną w Świeciu przy ul. Św. Wincentego 1 zabudowaną budynkiem administracyjnym o pow. użytkowej 273,20m2 i wartości 157.500,00 zł stanowiącą własność Powiatu Świeckiego przejąć na rzecz Gminy Świecie.

 

§ 2

1. Zamiana powyższych nieruchomości następuje z dopłatą ze strony Gminy Świecie za różnicę wartości zamienianych nieruchomości tj. 92.500,00 zł płatną w dwóch ratach po 46.250,00 zł. Pierwsza rata płatna w dniu podpisania umowy, a druga do 31 marca 2007 r.

2. Koszty Notarialne strony ponoszą po połowie.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  wydania.

                                                                                      

  Burmistrz Świecia    

    Tadeusz Pogoda   

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (18 lipca 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (2 sierpnia 2006, 13:28:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1037