Zarządzenie Nr 1468/06

Zarządzenie Nr 1468/06

B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a

z dnia 18 lipca 2006 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 w Świeciu.

 

                                     Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 5 c oraz art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami),

 

                        Burmistrz Świecia

                       zarządza:

§1

Przeprowadzić konkurs na dyrektora Gimnazjum nr 3 w Świeciu.

§2

l. Powołać komisję konkursową na zasadach określonych w art. 36 a ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty akceptując proponowanych do składu komisji przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady pedagogicznej, rodziców i zakładowych organizacji związkowych z wyznaczeniem jako przedstawicieli organu prowadzącego:

-        Pana Waldemara Furę na przewodniczącego komisji,

-        Panią Ewę Kujawską na członka komisji,

-        Pana Janusza Branickiego na członka komisji.

2. Tryb pracy oraz zasady postępowania komisji określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 23 października 2003 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora szkoły lub placówki i trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 189, poz. 1855).

§3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu.

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                       Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (18 lipca 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (2 sierpnia 2006, 12:09:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1027