Zarządzenie Nr 1467/06

Zarządzenie Nr 1467/06

B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a

z dnia 18 lipca 2006 r.

 

w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursach Ofert Nr 23/06 i 24/06 obejmujących następujące zadania :

-         Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w aspekcie organizacji pozarządowych skupiających kombatantów oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

-         Upowszechnianie krajoznawstwa i turystyki.

 

                Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 5 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zmianami),

 

Burmistrz Świecia

zarządza :

 

§ 1

W celu zaopiniowania złożonych wniosków przez organizacje pozarządowe, w ramach Konkursów Ofert Nr 23/06 i 24/06 powołuję do składu Komisji Oceniającej następujące osoby :

 

1)      z ramienia organizacji pozarządowych :

-         Pana Przemysława Krzyżanowskiego,

2)      z ramienia Gminy Świecie :

-         Panią Marzennę Rzymek,

-         Panią  Krystynę Radtke.

 

§ 2

Regulamin działania Komisji Oceniającej oraz oświadczenie członka Komisji stanowią załączniki do niniejszego Zarządzenia.

 

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się  Sekretarzowi Gminy.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                Burmistrz Świecia 

                                                                                                 Tadeusz Pogoda

 

 

Załącznik nr 1  

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI OCENIAJĄCEJ

 

  1. Komisja Oceniająca jest zespołem składającym się z przedstawicieli reprezentujących podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego i przedstawicieli Gminy Świecie.
  2. Komisja powołana przez Burmistrza Świecia opiniuje złożone wnioski na realizację zadań publicznych.
  3. W pracach Komisji nie mogą brać udziału osoby związane z podmiotami wnioskującymi o dotacje, tj. takie osoby, które uzyskują w nich przychody, są członkami, wolontariuszami, członkami władz podmiotów ubiegających się o dotacje oraz członkami władz związków stowarzyszeń, do których należą podmioty ubiegające się o dotacje.

W związku z powyższym, każdy członek Komisji Oceniającej przedstawia w formie pisemnej Oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do Zarządzenia.

  1. Komisja, na podstawie złożonych wniosków :

-         ocenia możliwość realizacji zadania przez podmioty, które złożyły oferty,

-         ocenia przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania,

-         uwzględnia wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.

  1. Opinie Komisji Oceniającej są formułowane na zasadzie konsensusu i są przedstawiane w formie pisemnej Burmistrzowi Świecia.
  2. Spotkania Komisji Oceniającej protokołowane są przez pracownika Urzędu Miejskiego – Wydziału Organizacyjnego.

 

Załącznik nr 2

 

OŚWIADCZENIE CZŁONKA KOMISJI OCENIAJĄCEJ

 

Oświadczam, co następuje :

  1. W terminie od stycznia 2004 r. do dnia dzisiejszego byłem / jestem/ związany stosunkiem prawnym z tytułu którego uzyskałem przychód ( np. umowa o pracę, umowa-zlecenie, umowa o dzieło), z następującymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego :

a)      ...............................................................................................................................

b)      ...............................................................................................................................

c)      ...............................................................................................................................

  1. Jestem członkiem organów wykonawczych, kontrolnych lub innych organów następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego ( nazwa podmiotu, funkcja) :

a)      .............................................................................................................................

b)      .............................................................................................................................

c)      .............................................................................................................................

  1. Jestem członkiem  następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego ( nazwa podmiotu, charakter członkostwa – np. zwykły, wspierający, honorowy):

a)      ...........................................................................................................................

b)      ...........................................................................................................................

c)      ..........................................................................................................................

  1. Jestem wolontariuszem wykonującym świadczenia na rzecz następujących podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego :

a)      ...........................................................................................................................

b)      ...........................................................................................................................

c)      ..........................................................................................................................

 

 

Świecie,dnia .........................                                        ..........................................

                                                                                             ( czytelny podpis )

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (18 lipca 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (2 sierpnia 2006, 12:05:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 955