Zarządzenie Nr 1466/06

Zarządzenie Nr 1466/06

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a

z dnia 10 lipca 2006 r.

 

w sprawie użyczenia nieruchomości położonych w Świeciu przy ul. Piłsudskiego.

                             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata,

 

Burmistrz  Świecia

zarządza :

 

§ 1

 

Użyczyć Świeckiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. ul. Kościuszki 9 86-100 Świecie działek Nr 128/5, 123/2, 119/2 i 129/2 położonych w Świeciu przy ul. Piłsudskiego.

 

§ 2

 

Umowę użyczenia zawrzeć na czas nieokreślony począwszy od 12.07.2006 r.

 

§ 3

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                 Z-ca  Burmistrza Świecia

                                                                                         Janusz Branicki

 

metryczka


Wytworzył: Z-ca Burmistrza Świecia (10 lipca 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (2 sierpnia 2006, 11:57:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 972