Zarządzenie Nr 1465/06

Zarządzenie Nr 1465/06

B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a

z dnia 10 lipca 2006 r.

 

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku co do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej zapisanej w KW Nr 44437 położonej w Świeciu przy ul. Bydgoskiej, stanowiącej działkę Nr 105/88 o powierzchni  0,1321 ha.

 

                                                  Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) oraz art. 110 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami),

 

Burmistrz Świecia

zarządza :

 

§ 1

 

Nie skorzystać z przysługującego prawa pierwokupu co do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej zapisanej w KW Nr 44437, położonej w Świeciu przy ul. Bydgoskiej, stanowiącej działkę Nr 105/88 o powierzchni 0.1321 ha.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                      Z-ca Burmistrza Świecia

                                                                                          Janusz Branicki    

                            

metryczka


Wytworzył: Z-ca Burmistrza Świecia (10 lipca 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (1 sierpnia 2006, 11:08:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 986