Zarządzenie Nr 1463/06

Zarządzenie Nr 1463/ 06

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a

z dnia 10 lipca 2006 r.

 

 

w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż działek Nr 1251/4 i 1251/5 położonych w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego.

 

                          Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
(Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami),

 

Burmistrz Świecia

zarządza :

        

§ 1

 

Nie wyrazić zgody na sprzedaż Państwu Urszulli i Kazimierzowi Zawadzińskim zamieszkałym w Świeciu przy ul. Willowej 30 dzierżawionych działek Nr 1251/4 i 1251/5 położonych w  Świeciu  przy ul. Wojska Polskiego.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

                                         Z-ca Burmistrza Świecia

                                             Janusz Branicki                                                       

metryczka


Wytworzył: Z-ca Burmistrza Świecia (10 lipca 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (1 sierpnia 2006, 10:58:59)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 941