Zarządzenie Nr 1461/06

Zarządzenie Nr 1461/06

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a

z dnia 10 lipca 2006 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ulicy Sportowej przeznaczonej do oddania  w dzierżawę.

   

                             Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust.1 oraz art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami),

 

Burmistrz  Świecia

zarządza :

 

§ 1

 

1.      Ogłosić wykaz na oddanie w dzierżawę części działki nr 222/9 położonej w  Świeciu przy ulicy Sportowej przeznaczonej pod uprawy rolne zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.      Wykaz o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 10 lipca 2006r. do dnia 31 lipca 2006 r.                            

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

                                                            

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                           

                                                                                  Z-ca Burmistrza Świecia

                                                                                          Janusz Branicki          

 

Załącznik Nr 1

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI    PRZEZNACZONEJ   DO DZIERŻAWY

      wywieszony na okres 21 dni  tj. od 10 lipca 2006r. do 31 lipca 2006 r.

 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

 

NR DZIAŁKI

 

POW.  dzierżawy

 

NR KW

 

cena 100m2  gruntu

ROCZNA

 

Przeznaczenie w planie  ZAGOSPODAROWANIA

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

 

OKRES UMOWY

 

CZYNSZ DZIERŻAWNY

ROCZNIE

 

 

Świecie

ul. Sportowa

 

 

 

 

222/9

 

 

 

680m2

 

 

28396

 

 

1,97zł

 

 

 

 

Brak obowiązującego planu zagospodarowania

 

 

Teren  niezabudowany

 

 

 

Rola

 

 

3 lata

 

 

 

 

 

13,40 zł

 

 

TERMIN PŁATNOŚCI ZA DZIERŻĄWĘ : do 1 października każdego roku.

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT:  od 1 stycznia każdego roku.

 

metryczka


Wytworzył: Z-ca Burmistrza Świecia (10 lipca 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (1 sierpnia 2006, 10:52:26)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (25 września 2006, 10:49:40)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1021