Zarządzenie Nr 1460/06

Zarządzenie Nr 1460/06

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a

z dnia 10 lipca 2006 r.

 

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nakładów budowlanych wraz  oddaniem w użytkowanie wieczyste działki nr 1279/2 położonej w Świeciu przy ul. Polnej 19.

                                                  

                                     Na podstawie art. 30 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 455/02 Rady Gminy w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych,

 

Burmistrz Świecia

zarządza :

 

§ 1

 

Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nakładów budowlanych wraz oddaniem w użytkowanie wieczyste działki nr 1279/2 położonej w Świeciu przy ul. Polnej 19  – zgodnie z załącznikiem nr 1.

 

§ 2

 

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 

§ 3

 

Powołać komisję przetargową w składzie:

1. Wiesław Ratkowski              -     przewodniczący,

2. Gabriela  Bąkowska             -     członek,

3. Bernadeta Krzyżanowska     -     członek,

4. Ewa Gorzka                         -     członek.

 

§ 4

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

                                                

 § 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

                                                                                  Z-ca Burmistrza Świecia     

                                             

                                                                                     Janusz Branicki               

 

Załącznik Nr 1

 

BURMISTRZ ŚWIECIA

                                                              

OGŁASZA   PRZETARG  USTNY  NIEOGRANICZONY  NA SPRZEDAŻ NAKŁADÓW  BUDOWLANYCH  WRAZ Z ODDANIEM  

W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE  DZIAŁKI NR 1279/2   POŁOŻONEJ W ŚWIECIU PRZY UL.POLNEJ 19

 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

 

NR DZIAŁKI

 

nR KW

 

 CENA WYWOŁAWcza

 nakładów

budowlanych

      OPIS  NIERUCHOMOŚCI

 

 

 

cena wywoławcza gruntu W ZŁ

za 1 M2

 

OPIS  NIERUCHOMOŚCI

i przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

WADIUM

 

Świecie

ul.Polna 19

 

 

 

1279/2

o pow.

362 m2

 

 

 

 

 

29522

 

 

 

 

 

    31.000zł

 

 

 

Część budynku wolnostojącego niepodpiwniczonego

jednokondygnacyjnego

o pow. 76,25 m2

z przeznaczeniem na lokal mieszkalny

 

 

         34,00

teren zabudowany bud. po Sp-ni „Zgoda”

W planie zagospodarowania. przestrzennego teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych

    

           3.280,00

Pierwsza opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntu stanowi 15% jego wartości, natomiast opłata roczna 1% jego wartości.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2006 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świeciu – sala nr 20.Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium w kwocie 4.300,00 zł na konto Urzędu Miejskiego nr 19116022020000000060897935 ulokowane w Banku Millennium S.A Świecie do  22 sierpnia  2006 r. do godz. 15 00

 

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji i Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego – pok. nr 7, telefon 3332338, 3332339.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy osoba, która wygrała przetarg uchyla się od podpisania umowy.

 

 Załącznik Nr 2

 

REGULAMIN

 

Przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nakładów budowlanych wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste  działki nr 1279/2 położonej w Świeciu przy ul. Polnej 19 .

 

 

Przetarg przeprowadza Komisja  przetargowa powołana Zarządzeniem nr 1460/06 Burmistrza  Świecia z dnia 10 lipca 2006 r. w oparciu o regulamin w treści jak niżej.

 

  1. Przedmiotem przetargu jest licytacja wartości części budynku oraz działki nr 1279/2 .
  2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, lub ich pełnomocnicy jeśli wpłacą wadium w podanej wysokości do godz. 1500 dnia 22 sierpnia 2006 r., w kasie Urzędu Miejskiego lub na podane w ogłoszeniu konto.
  3. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.
  4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.
  5. Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy  notarialnej.
  6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby o charakterze urzędowym oraz osoby im bliskie.
  7. W sali, w której odbywa się przetarg mogą przebywać jeszcze po dwie osoby towarzyszące każdemu uczestnikowi przetargu.
  8. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
  9. Zakończenie postępowania nastąpi kiedy to po ustaniu postąpień, prowadzący przetarg uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnią zaoferowaną cenę netto, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaoferował najwyższą cenę. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują wszyscy członkowie komisji.
  10. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

metryczka


Wytworzył: Z-ca Burmistrza Świecia (10 lipca 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (26 lipca 2006, 11:51:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 966