Zarządzenie Nr 1459/06

Zarządzenie Nr 1459/06

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a

z dnia 10 lipca 2006 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz wydzierżawienie jej w celu poszerzenia istniejącej dzierżawy.

 

                                   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust.1 oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata,

 

Burmistrz  Świecia

zarządza :

 

§ 1

 

1.      Ogłosić wykaz na oddanie w dzierżawę części działki  Nr  692/19 położonej w Świeciu przy ul. Kościuszki z przeznaczeniem pod rozbudowę istniejącego kiosku Ruchu zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2.      Wykaz o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 10 lipca 2006 r. do 31 lipca  2006 r.

§ 2

 

Wyrazić zgodę na poszerzenie „Ruch” S.A. w Warszawie Oddział Kujawy w Bydgoszczy dzierżawy części działki Nr 692/19 o pow. 15 m2 położonej w Świeciu przy ul. Kościuszki w celu rozbudowy istniejącego kiosku Ruchu.

 

§ 3

                                                               

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

                                                            

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

 

                                                                                Z-ca  Burmistrza Świecia

                                                                                       Janusz Branicki

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia

 

NIERUCHOMOŚCI  PRZEZNACZONEJ  DO DZIERŻAWY

wywieszony na okres 21 dni tj. od 10 lipca 2006 r. do 31 lipca 2006 r.

 

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

 

NR DZIAŁKI

 

nR KW

 

POW.  dzierżawy

 

cena  1m 2 gruntu

MIESIĘCZNIE

 

 

Przeznaczenie  w  planie  ZAGOSPODAROWANIA

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

 

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

 

CZYNSZ DZIERŻAWNY

MIESIĘCZNIE

 

 

Świecie

ul. Kościuszki

 

 

692/19

 

 

3719

 

 

15m2

 

 

 

 

 

0,74zł+ 22%VAT

 

 

 

brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

teren osiedlowy niezabudowany

 

 

rozbudowa kiosku Ruchu

 

 

   11,10 zł +

   2,442zł. VAT

  --------------

   13,542 zł

 

 

TERMIN PŁATNOŚCI ZA DZIERŻĄWĘ : do 10-go każdego miesiąca.

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT : od 1 stycznia każdego roku.

metryczka


Wytworzył: Z-ca Burmistrza Świecia (10 lipca 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (26 lipca 2006, 11:47:31)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (26 lipca 2006, 12:05:12)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1050