Zarządzenie Nr 1458/06

Zarządzenie Nr 1458/06

B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a  

z dnia 6 lipca 2006 r.

    

w sprawie przyjęcia rezygnacji ze stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 3 w Świeciu. 

 

                                                 Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 5c oraz art. 5 ust. 5 oraz art. 38 pkt.1, ppkt a) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami),

 

Burmistrz Świecia

zarządza :

                                                  

§ 1

 

Przyjąć rezygnację Pani Jolanty Bednarskiej z funkcji dyrektora Gimnazjum nr 3 w Świeciu z dniem 31 sierpnia 2006 r.

 

§ 2

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

                                                                                          

                                                                                             Burmistrz Świecia

 

                                                                                               Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (6 lipca 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (26 lipca 2006, 11:43:30)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (11 sierpnia 2006, 11:02:01)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1051