Zarządzenie Nr 1457/06

Zarządzenie Nr 1457/ 06

B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a

z dnia 6 lipca 2006 r.

 

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację sali wiejskiej i modernizację nawierzchni boiska w Grucznie.

 

                                                           Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19 poz. 177 z późn. zmianami),

 

Burmistrz Świecia

zarządza :

 

§ 1

 

Ogłosić przetarg nieograniczony na modernizację sali wiejskiej i modernizację nawierzchni boiska w Grucznie.

§ 2

 

Przyjąć następujące kryteria oceny ofert :

-  cena 100 % - najniższa 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej do ceny najniższej.

 

§ 3

 

Powołać Komisję przetargową w składzie :

1.      Ryszard Sadowski– przewodniczący,

2.      Ewa Gorzka – członek,

3.      Edyta Kliczykowska – członek,

4.      Wojciech Szwemin – członek,

5.      Wiesław Ratkowski – członek.

§ 4

 

Przyjąć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 5

 

Przyjąć regulamin przetargu stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

 

§ 6

 

Jako kierownik Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia powierzam Kierownikowi Wydziału Inwestycyjnego.

§ 7

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 

                                                                                               Burmistrz Świecia 

                                                                                                Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (6 lipca 2006)
Opublikował: Krystyna Sopońska (26 lipca 2006, 11:40:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 912