lipiec

lipiec

Zarządzenie Nr 1477/06

Zarządzenie Nr 1477/06 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 lipca 2006r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze [...]

Zarządzenie Nr 1476/06

Zarządzenie Nr  1476/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 28 lipca 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie [...]

Zarządzenie Nr 1475/06

Zarządzenie Nr 1475/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia  28 lipca  2006 r.   w sprawie ogłoszenia II przetargu pisemnego ograniczonego dla mieszkańców Gminy Świecie oczekujących na zawarcie umowy [...]

Zarządzenie Nr 1474/06

Zarządzenie Nr 1474/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia  28 lipca  2006 r.     w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 1473/06

Zarządzenie Nr 1473/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 28 lipca 2006 r.   w sprawie podjęcia działań zmierzających do sprzedaży  działki  nr  292/2 położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego [...]

Zarządzenie Nr 1472/06

Zarządzenie Nr 1472/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 28 lipca 2006 r.   w sprawie sprzedaży działki nr 187/10, oddanej w użytkowanie wieczyste, położonej w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego na [...]

Zarządzenie Nr 1471/06

Zarządzenie Nr 1471/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 28 lipca 2006 r.   w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 8/33 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 1470/06

Zarządzenie Nr 1470/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 20 lipca 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu [...]

Zarządzenie Nr 1469/06

Zarządzenie Nr 1469/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 18 lipca 2006 r.    w sprawie zamiany nieruchomości pomiędzy Gminą Świecie a Powiatem [...]

Zarządzenie Nr 1468/06

Zarządzenie Nr 1468/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 18 lipca 2006 r.   w sprawie ogłoszenia konkursu, powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum nr 3 w Świeciu. [...]

Zarządzenie Nr 1467/06

Zarządzenie Nr 1467/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 18 lipca 2006 r.   w sprawie powołania składu oraz określenia regulaminu pracy Komisji Oceniającej złożone wnioski w Konkursach Ofert Nr 23/06 i 24/06 [...]

Zarządzenie Nr 1466/06

Zarządzenie Nr 1466/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 10 lipca 2006 r.   w sprawie użyczenia nieruchomości położonych w Świeciu przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 1465/06

Zarządzenie Nr 1465/06 B u r m i s t r z a  Ś w i e c i a z dnia 10 lipca 2006 r.   w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu w stosunku co do prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej zapisanej w KW Nr [...]

Zarządzenie Nr 1464/06

Zarządzenie Nr 1464/06 B u r m i s t r z a   Świecia z dnia 10 lipca 2006 r.   w sprawie odmowy użyczenia części działki Nr 233/13 położonej w Świeciu przy ulicy Żwirki i [...]

Zarządzenie Nr 1463/06

Zarządzenie Nr 1463/ 06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 10 lipca 2006 r.     w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż działek Nr 1251/4 i 1251/5 położonych w Świeciu przy ul. Wojska [...]

Zarządzenie Nr 1462/06

Zarządzenie Nr 1462/06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 10 lipca 2006 r.   w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera 2/35 na rzecz najemcy [...]

Zarządzenie Nr 1461/06

Zarządzenie Nr 1461/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 10 lipca 2006 r.   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonej w Świeciu przy ulicy Sportowej przeznaczonej do oddania  w [...]

Zarządzenie Nr 1460/06

Zarządzenie Nr 1460/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 10 lipca 2006 r.   w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nakładów budowlanych wraz  oddaniem w użytkowanie wieczyste [...]

Zarządzenie Nr 1459/06

Zarządzenie Nr 1459/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a z dnia 10 lipca 2006 r.   w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz wydzierżawienie jej w celu poszerzenia [...]

Zarządzenie Nr 1458/06

Zarządzenie Nr 1458/06 B u r m i s t r z a   Ś w i e c i a   z dnia 6 lipca 2006 r.      w sprawie przyjęcia rezygnacji ze stanowiska dyrektora Gimnazjum nr 3 w [...]

Zarządzenie Nr 1457/06

Zarządzenie Nr 1457/ 06 B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a z dnia 6 lipca 2006 r.   w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie [...]

metryczka