Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Strażnik Miejski


Burmistrz Świecia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Świeciu – Strażnik Miejski
                                 
1. Stanowisko pracy: Strażnik Miejski w Straży Miejskiej w Świeciu
2. Wykształcenie niezbędne:
    - średnie o profilu ogólnym lub zawodowym,
    - co najmniej 2 lata stażu pracy zawodowej,
3. Niezbędne wymagania od kandydatów:
    - posiada obywatelstwo polskie
    - ukończone 21 lat
    - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
    - kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
    - cieszy się nienaganną opinią
    - posiada uregulowany stosunek do służby wojskowej
    - jest sprawny pod względem fizycznym i psychicznym
4. Wymagania dodatkowe:
    - mile widziane wykształcenie w kierunku administracyjnym lub prawnym
    - dobrze widziane dokumenty wskazujące na czynne zajmowanie się sportem, w szczególności sportami obronnymi – walki
    - prawo jazdy minimum kat. B
    - znajomość obsługi urządzeń informatycznych,
    - samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
    - ochrona porządku publicznego szczegółowo ujęta w art. 11 ustawy o strażach gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 roku ( Dz. U. z 1997r, Nr123, poz.779 z późniejszymi zmianami).
6. Wymagane dokumenty:
   - życiorys ( CV ),
   - list motywacyjny,
   - kwestionariusz osobowy,
   - kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie,
   - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
   - oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni praw publicznych
   - oświadczenie o niekaralności
 
Wymagane dokumenty należy kierować na adres:
 
Urząd Miejski w Świeciu ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie
do dnia 28 lutego 2011 roku
z dopiskiem:„Dot. naboru na wolne stanowisko Strażnika w Urzędzie Miejskim w Świeciu”.
 
 
   
Dokumenty można również składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świeciu pok. Nr 21
 
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wynikach naboru będzie podana na stronie internetowej www.swiecie.eu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um-swiecie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu.
 
 
                                                                                                                     Burmistrz Świecia
                                                                                                                      Tadeusz Pogoda

Świecie, dnia 17 lutego 2011 roku

 
I. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne ... Pobierz (21kB) pdf
II. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne ... Pobierz (19kB) pdf
 
Informacja o wynikach naboru Pobierz (12kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Roman Witt (17 lutego 2011)
Opublikował: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (17 lutego 2011, 12:57:17)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (29 marca 2011, 12:32:32)
Zmieniono: Rozstrzygnięcie naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 5130