Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko...


Burmistrz Świecia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Świeciu
 
1.  Stanowisko pracy: - Inspektor.
2.  Wykształcenie niezbędne: - wyższe administracyjne lub prawnicze.
3.  Niezbędne wymagania od kandydatów:
     - obywatelstwo polskie,
     - staż pracy minimum 3 lata,
     - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
     - kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
     - musi cieszyć się nieposzlakowaną opinią.
4. Wymagania dodatkowe:
    - znajomość przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
    - znajomość przepisów ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
    - udokumentowane doświadczenie na stanowisku ds. zamówień publicznych,
    - bardzo dobra znajomość obsługi komputera,
    - samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
5. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
    - prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych we wszystkich trybach,
    - współpraca z wydziałami Urzędu w zakresie przygotowania i udostępniania formularza Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
    - przygotowanie ogłoszeń właściwych dla danego trybu postępowania,
    - prowadzenie korespondencji związanej z udzielonym zamówieniem oraz udzielanie wszelkich informacji,
    - udział w pracach komisji przetargowych przygotowujących i przeprowadzających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego oraz prowadzenie pełnej dokumentacji z tym związanej (protokół z postępowania, wybór oferty, ogłoszenie wyników przetargu, powiadomienie zainteresowanych itp.),
    - sporządzanie wymaganej sprawozdawczości z zakresu realizacji zamówień publicznych,
    - prowadzenie rejestru zamówień publicznych,
    - współpraca z wydziałami urzędu w zakresie pozyskiwania środków finansowych na realizację zadań gminnych z funduszy Unii Europejskiej.
6. Wymagane dokumenty:
    - życiorys ( CV ),
    - list motywacyjny,
    - kwestionariusz osobowy,
    - kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz dodatkowe kwalifikacje,
   - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
    - oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
    - oświadczenie o niekaralności.
 
 
   
Wymagane dokumenty należy kierować na adres:
Urząd Miejski w Świeciu ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie
do dnia 28 lutego 2011 roku
z dopiskiem:„Dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Świeciu”.
 
 
Dokumenty można również składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Świeciu pok. Nr 21.
 
Dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wynikach naboru będzie podana na stronie internetowej www.swiecie.eu w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um-swiecie.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu.
 
 
                                                                                                           Burmistrz Świecia
                                                                                                           Tadeusz Pogoda


Świecie, dnia 16 lutego 2011 roku


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne ... Pobierz (10kB) pdf

Informacja o wynikach naboru Pobierz (13kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Leszek Żurek (16 lutego 2011)
Opublikował: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (16 lutego 2011, 14:18:00)

Ostatnia zmiana: Renata Fluder-Bielawska (administrator) (29 marca 2011, 14:23:12)
Zmieniono: zmiana redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4734