Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi.

OGŁOSZENIE O NABORZE:  

KIEROWNIK OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIECIU UL. KS. KARD. ST. WYSZYŃSKIEGO 15 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO KIEROWNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

1.Wymaganiania niezbędne:
·   wykształcenie wyższe na kierunku mającym zastosowanie do realizacji usług w tego typu placówce 
·   obywatelstwo polskie
·   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
·   kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
·   nieposzlakowana opinia
·   co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku, w tym co najmniej półroczny staż na stanowisku, na którym był bezpośredni kontakt z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
               2. Wymagania dodatkowe:
·   umiejętność pracy w zespole i kierowania nim
·   bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej  i ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
·   komunikatywność
·   odporność na stres
·   dobra organizacja pracy
               3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
·   ponoszenie odpowiedzialności za organizację pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy
·   zapewnienie sprawnego funkcjonowania Domu oraz zatrudnionych w nim pracowników
·   kierowanie rehabilitacją społeczną i psychiatryczną opieką zdrowotną podopiecznych Środowiskowego Domu Samopomocy
·   opracowanie, weryfikacja i realizacja regulaminu Środowiskowego Domu Samopomocy
·   zatwierdzanie i okresowa kontrola realizacji programów terapeutyczno-dydaktycznych realizowanych w grupach terapeutycznych
·   przyjmowanie, weryfikacja merytoryczna i formalna wniosków o skierowanie do Środowiskowego Domu Samopomocy
·   udział w tworzeniu oraz kontrola realizacji budżetu Środowiskowego Domu Samopomocy
·   współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Poradnią Zdrowia Psychicznego, szkołami i innymi placówkami współpracującymi
·   nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodzinami(opiekunami) podopiecznymi środowiskowego Domu Samopomocy
·   nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp, p-poż, sanitarnych w Środowiskowym Domu Samopomocy
·   kierowaniem personelem Środowiskowego Domu Samopomocy ,tworzenie harmonogramów pracy oraz kontrola ich realizacji
·   prowadzenie wymaganej sprawozdawczości, opracowywanie i wdrażanie zmian organizacyjnych
            4. Wymagane dokumenty:
·   życiorys /CV/
·   list motywacyjny
·   kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie
·   kwestionariusz osobowy  dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
·   oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za
przestępstwa umyślne
·   koncepcję funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi
 
Druk kwestionariusza osobowego  można odebrać w pok.nr.8 OPS. Dokumenty takie jak :c.v list  motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r Nr.101 poz.926. z późn. zm.)

Wymagane dokumenty należy kierować na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
86-105 Świeci ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 15 sekretariat, pok. nr 12 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko. Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy” w nieprzekraczalnym terminie do 27.09.2010 r.
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej OPS

www.ops-swiecie.pl

stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej

www.bip.um-swiecie.pl

oraz tablicy ogłoszeń OPS.

Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach:
I etap- sprawdzenie przez Komisję Konkursową ofert kandydatów pod względem formalnym oraz dopuszczenie bądź odmowa dopuszczenia do II etapu
II etap- rozmowa kwalifikacyjna dotycząca m.in. znajomości wymaganych przepisów oraz zagadnień zawartych w koncepcji funkcjonowania placówki.
 
Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej w Świeciu
Lidia Lemańska

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne... Pobierz (14kB) pdf

Informacja o wynikach naboru... Pobierz (15kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Kier OPS Lidia Lemańska (16 września 2010)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (16 września 2010, 09:37:45)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (7 grudnia 2010, 11:38:29)
Zmieniono: rozstrzygnięto ofertę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6605