OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO KIEROWNIKA SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIECIU UL.KS.KARD.ST.WYSZYŃSKIEGO 15

Ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze:
KIEROWNIK SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH
1.Wymaganiania niezbędne:
·   wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie  wyższym
·   obywatelstwo polskie
·   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
·   kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
·   cieszy się nieposzlakowaną opinią
·   posiada co najmniej 3 letni staż pracy lub wykonywał przez co najmniej 3 lata działalność gospodarczą o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku
2. Wymagania dodatkowe:
·   umiejętność pracy w zespole i kierowania nim
·   bardzo dobra znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej 
·   komunikatywność , odporność na stres
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
·   ponoszenie odpowiedzialności za organizację pracy w Schronisku dla Bezdomnych
·   zapewnienie sprawnego funkcjonowania Schroniska oraz zatrudnionych w nim pracowników
·   organizowanie życia kulturalnego podopiecznych i tworzenie warunków sprzyjających ich integracji społecznej
·   aktywizowanie podopiecznych do rozwiązywania swoich problemów
·   realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności
4. Wymagane dokumenty:
·   życiorys /CV/
·   list motywacyjny
·   kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie
·   kwestionariusz osobowy  dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie Pobierz (1572kB) pdf
·   oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za
przestępstwa umyślne
Druk kwestionariusza osobowego  można odebrać w pok.nr.8 OPS. Dokumenty takie jak :c.v list  motywacyjny, powinny być opatrzone klauzulą ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2002 r Nr.101 poz.926. z późn. zm.)
Wymagane dokumenty należy kierować na adres:
            Ośrodek Pomocy Społecznej
            86-105 Świecie
            Ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 15
 sekretariat, pok. nr 12 dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko. Kierownika Schroniska dla Bezdomnych”. w terminie do 19 lutego 2009 r.
          Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.bip.um-swiecie.pl/ oraz stronie internetowej OPS www.ops-swiecie.pl oraz tablicy ogłoszeń.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Lidia Lemańska (6 lutego 2009)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (9 lutego 2009, 08:39:59)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (9 lutego 2009, 08:47:53)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4037