Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 Burmistrz Świecia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne
stanowisko w Urzędzie Miejskim w Świeciu

 1.  Stanowisko pracy:
 Podinspektor  w Wydziale Gospodarki, Rozwoju i Współpracy Zagranicznej.

2.   Wykształcenie niezbędne:
 - wyższe.

3.  Wykształcenie preferowane o kierunkach:
 ekonomia,  europeistyka.

4.  Niezbędne wymagania od kandydatów:
- obywatelstwo polskie
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw
  publicznych
- znajomość przepisów prawnych regulujących ustrój i kompetencje  
  samorządu gminnego
- umiejętność obsługi komputera w tym pakietu  Microsoft Office, System
  Informacji Prawnej „LEX”
- kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwa umyślne  
  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe
- cieszy się nieposzlakowaną opinią.

5.   Wymagania dodatkowe:
- znajomość języka  obcego.

6.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
    - poszukiwanie zewnętrznych   krajowych źródeł finansowania przedsięwzięć    
      rozwojowych realizowanych przez Gminę,
   -  poszukiwanie   zewnętrznych zagranicznych źródeł finansowania  
      przedsięwzięć rozwojowych realizowanych przez Gminę,
    - przygotowywanie i zgłaszanie projektów do dofinansowania z funduszy  
      krajowych oraz strukturalnych Unii Europejskiej,
   - prowadzenie monitoringu i sprawozdawczości projektów realizowanych w 
     ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
   - udzielanie informacji o programach pomocowych realizowanych w Polsce 
     oraz o programach wspólnotowych UE, które są dostępne dla rolników, firm
     i instytucji z terenu Gminy,
   - udzielanie informacji zainteresowanym podmiotom w zakresie możliwości
     inwestowania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy,
  -  uczestniczenie w targach i wystawach, których celem jest promowanie  
     możliwości społeczno-gospodarczych Gminy.
 
 7.  Wymagane dokumenty:
- życiorys /CV/,
- list motywacyjny,
- kserokopia  dokumentów  potwierdzających  wykształcenie,
- kwestionariusz osobowy. Pobierz (1572kB) pdf
- oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za
   przestępstwa umyślne
 

      Wymagane dokumenty należy  kierować na adres:
      Urząd Miejski w Świeciu  ul. Wojska Polskiego 124
      Sekretariat pok.  nr 21    do dnia  16  lutego 2009r
      z dopiskiem:
      „Dot. naboru na  stanowisko  Podinspektora  ”.
 
                                                                                                  Burmistrz Świecia
                                                                                                  Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (5 lutego 2009)
Opublikował: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (5 lutego 2009, 10:39:46)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (Biuro Rady Miejskiej) (6 lutego 2009, 09:18:02)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4619